نفت سال آینده زیر۰۷ دالر خواهد ماند

پیشبینیهای بینالمللی از قیمت نفت نشان داد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

نظرس//نجی رویترز نش//ان داد قیمت نفت در س//ال جدید میالدی پایی//ن ۰۷ دالر در ه//ر بش//که خواهد ماند زیرا عرض//ه بیش از حد و کن//دی رش//د اقتصادی به تالشه//ای اوپک برای تقویت ب//ازار ضربه میزند.

به گزارش ایس//نا، در نظرسنجی رویترز از ۲۳ اقتصاددان و تحلیلگر، میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۳۱.۹۶ دالر در سال جدید میالدی پیشبینی ش//د که بی//ش از ۵ دالر کمتر از پیشبینی ماه گذشته بود.

میانگین قیمت نفت برنت ۶۷.۱۷ دالر در هر بش//که در سال گذشته میالدی بوده است.

اشلی پترس//ن از شرکت «اس//تراتاس ادوایزرز» اظهار کرد: در نیمه نخست امسال نگرانیها نسبت به مازاد عرضه بر بازار حاکم خواهد بود.

اوپک و متحدانش ش//امل روسیه در آغاز ماه گذشته با هدف کاهش س//طح ذخایر جهانی و تقویت قیمتها، موافقت کردند تولیدشان را در مجموع ۲.۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهند.

ام//ا این کاهش ت//ا پایان ماه جاری انجام نخواهد ش//د و قیمتهای نفت از زمان اعالم این تصمیم، بیش از ۵۱ درصد کاهش یافته است.

کایلین بیرچ، تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیس//ت در این باره گفت: بازار تا حد زیادی روی تجدید کاهش تولید از سوی اوپک حساب کرده بود. در نتیجه ما انتظار داریم اگر اوپک یا روس//یه از سهمیه تولیدشان تخطی کنند قیمتهای نفت ریزش پیدا کند.

وی در ادام//ه اف//زود: م//ا انتظ//ار داری//م کاه//ش تولی//د اوپک در آوری//ل ک//ه ای//ن گ//روه ب//ه بازبینی سیاس//ت تولی//د خ//ود خواهد پرداخ//ت، تمدی//د ش//ود زی//را تولی//د باالت//ر از س//وی امری//کا و ضعی//ف ش//دن تقاضای جهان//ی ت//داوم محدودیت عرض//ه را ایجاب میکند.

قیمته//ای نفت به دلیل تاثیر اختالف تج//اری میان امریکا و چین و کندی رش//د اقتصاد جهانی و دورنم//ای تقاضای کمتر برای نفت، از اوجش در آغاز اکتبر بیش از ۰۴ درصد کاهش پیدا کرده است. رویداد دیگ//ری که مانعی برای باال رفتن قیمته//ای نفت خواهد بود، کندی رشد مصرف است.

ب//ر اس//اس اع//الم اداره اطالع//ات ان//رژی امری//کا، بس//یاری از تحلیلگ//ران پیشبین//ی میکنند تقاضا در س//ال ج//اری اندکی بیش از ی//ک میلیون بش//که در روز رش//د خواهد کرد در حال//ی که تقاضا در س//ال گذش//ته ب//ه می//زان ۴۵.۱ میلی//ون بش//که در روز رش//د کرد.

در این بین، انتظار میرود رشد تولید نفت شیل امریکا قوی مانده و به میزان عرضه بیفزاید.

امریکا امس//ال از روس//یه و عربستان س//عودی به عنوان بزرگترین تولیدکنن//دگان نفت جهان پیش//ی گرفته و تولی//دش به رکورد ۷.۱۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.

در نظرس//نجی رویترز، قیمت نفت س//بک امریکا ۵۰.۱۶ دالر در هر بش//که در سال ۹۱۰۲ پیشبینی شد در حالی که در نظرسنجی قبلی ۵۴.۷۶ دالر برآورد شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.