انتقاد امام جمعه تبریز از قطع درختان منطقه ارسباران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

امام جمعه تبریز گفت: جنگلهای ارس//باران و منطقه قرهداغ قلب تپنده منطقه است.

به گزارش ایس//نا، س//ید محمد آلهاش//م، امام جمعه تبریز در خطبهه//ای نماز جمعه در واکنش ب//ه قلعوقمع درختان در منطقه ارس//باران گفت: متاس//فانه هفته گذش//ته شاهد بودیم ک//ه جنگلهای ق//رهداغ و ارس//باران و به تعبی//ری قلب تپنده آذربایجان، قلعوقمع و درختان آن قطع میشوند.

وی ادام//ه داد: در راس//تای پیگی//ری این قضیه ب//ا مدیران کل جهادکش//اورزی، مناب//ع طبیعی و محیطزیس//ت اس//تان صحبتهایی کردهام.

آلهاش//م تاکی//د کرد: ب//ه مدیرکل ص//دا و س//یمای مرکز آذربایجانشرقی پیشنهاد میکنم بهسرعت گفتوگویی با حضور مدیران منابع طبیعی، محیطزیست و جهادکشاورزی و همچنین سایر عوامل ذیربط ترتیب داده و مردم را در جریان این موضوع قرار دهند.

امام جمعه تبریز گفت: آقای اس//تاندار نیز باید کمیته ویژهای در استانداری برای این مشکل ایجاد کنند و نتیجه بررسیها به مردم اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.