سیب و پرتقال شب عید تامین است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه بخش زیادی از ذخیرهس//ازی میوه شب عید انجام ش//ده و نگرانی از میوه ش//ب عید وجود ندارد، گفت: پیشبینی میشود قیمت پرتقال در ایام عید کیلویی کمتر از ۴ هزار تومان و سیب به قیمت مناسبتری عرضه شود.

به گزارش «گس//ترش صنعت» حس//ین ش//یرزاد، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه شب عید نزدیک میش//ود و مردم نگرانند که آیا میوه شب عید با قیمت مناسب دستش//ان میرس//د، گفت: مردم اصال نگران نباشند، کمیته ملی تنظیم بازار کش//ور و کمیت//ه راهبردی ملی تنظیم ب//ازار میوه عید، ذخیرهس//ازی ۰۴ هزار تن پرتق//ال و ۰۳ هزار تن س//یب را مصوب کرده و قرار اس//ت ۰۲ درصد ذخیرهسازی احتیاط//ی هم برای س//یب و پرتقال در نظر گرفته ش//ود و در مجموع برای خرید ۰۰۱ هزار تن تامین اعتبار شده است.

وی ب//ا بیان اینکه هی//چ نگرانی برای تامین میوه ش//ب عید وج//ود ندارد، گفت: نزدیک به ۰۲ هزار تن س//یب به اس//تانها حمل و در س//ردخانهها ذخیره شده و ۰۳ هزار تن پرتقال هم از س//ورتینگداران خریداری شده است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد.

ش//یرزاد ادامه داد: توان ذخیرهسازی و توان راهبری نیروهای ما در استانها و ارتباطات ما با شبکهها نشان میدهد که امسال هیچگونه نگرانی از تامین میوه شب عید وجود نخواهد داشت.

ای//ن مقام مس//ئول در پاس//خ به اینک//ه با توجه ب//ه مصوبه ذخیرهس//ازی ۰۰۱ هزار تنی، هنوز ۰۵ ه//زار تن نیاز دارید که ذخیرهس//ازی کنید و آیا این میزان ذخیرهس//ازی میتواند نیاز کشور را در ایام عید تامین کند و این ذخیرهسازی نسبت به سال گذشته چه میزان افزایش یا کاهش دارد، گفت: ذخیرهسازی ما امسال نسبت به سال ۷۹-۶۹، میزان ذخیره در سالهای گذشته که حدود ۰۳ هزار تن سیب و ۰۴ هزار تن پرتقال بود.

شیرزاد در پاسخ به اینکه قرار است این میوهها به چه قیمتی به دست مصرفکنندگان برسد، گفت: هنوز کمیته راهبری ملی قیمتی را برای میوه ش//ب عید مش//خص نکرده و قرار است این قیمتگذاری در اس//فند انجام ش//ود و ما مطمئنیم که قیمتها پایین خواهد بود.

وی در پاس//خ به این پرس//ش که پیشبینی شما از قیمتها چیس//ت، گفت: امیدواری//م این دو میوه در ای//ام عید با حداقل قیمت دس//ت مردم برس//د و فکر نمیکنم که پرتقال از ۴ هزار تومان بیشتر باش//د اما درباره سیب به دلیل اینکه این محصول به دلیل سرمای بهاره امسال ۰۰۴ هزار تن کاهش تولید داشت و اینکه ما ش//کوفه دوم س//یب رابه دلیل ماندگاری کم در انبار نمیتوانیم خریداری کنیم، به نظر میرس//د قیمت سیب اندکی از آنچه حدس میزدیم بیشتر باشد و قول میدهم که با قیمت مناسبتری عرضه شود.

رئیس س//ازمان مرکزی تعاون روس//تایی ایران در پاس//خ به اینکه آیا نارنگی هم ذخیرهسازی شده است، گفت: ذخیرهسازی نارنگ//ی در برنامه کمیته راهبری ملی نیس//ت و ما برای این دو میوه که به عنوان س//بد اصلی میوه شب عید است برنامهریزی کردهایم.

شیرزاد ادامه داد: ما سعی میکنیم قیمتها را پایینتر آوریم زیرا احس//اس ما این است که مردم امسال به میوه ارزان قیمت نیاز بیشتری دارند.

وی ب//ا بیان اینکه ق//رار بود وزارت صنع//ت، معدن و تجارت مسئول ذخیرهس//ازی میوه شب عید باشد، گفت: از اردیبهشت که بحث تنظیم بازار میوه آغاز ش//د ت//ا ۰۲ آذر صنف و صنوف و وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت مس//ئول ذخیرهس//ازی بودن//د ام//ا از ۰۲ آذر ب//ه بعد این مس//ئولیت ب//ه وزارت جهاد کش//اورزی ابالغ ش//د و ای//ن وزارتخان//ه با محوریت س//ازمان مرک//زی تعاون//ی روس//تایی مکلف ب//ه تامین و ذخیرهس//ازی شد.

مدیرعامل س//ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به اینکه این میوهها به چه قیمتی از باغداران خریداری میش//ود، گفت: سیب به طور معمول مرداد از کشاورزان خریداری میشود و م//ا در ۰۲ آذر ب//رای س//یب مکلف به تامین و ذخیرهس//ازی شدیم. از این رو، مجبور هستیم از سردخانهها و سورتینگداران خری//داری کنیم و بر اس//اس کیفیت س//یب از ۰۰۲۵ تومان تا ۰۰۹۶ تومان متغیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.