گل و گیاه جایگزین درآمدهای نفتی غفلت‹از‹صادرات‹گل‹و‹گیاه‹به‹روسیه

در‹گف‹توگو‹با‹صادرکننده‹نمونه‹کشوری‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مس//کو بهتری//ن و بزرگترین بازار ب//رای محصوالت کشاورزی ایران است. کشاورزان و فعاالن در حوزههای مختلف کشاورزی معتقدند تاکنون نسبت به این بازار بزرگ بیتوجه بودهایم. آنها بر این باورند که اگر بتوان به این بازار وارد ش//د، رش//د اقتصادی ایران در حوزه کشاورزی تصاعدی و چند برابر خواهد شد. در روسیه فقط دو ماه از س//ال هوا خوب است و بقیه سال سرد و یخبندان اس//ت و هیچ محصولی در این کشور عمل نمیآید. این کش//ور مجبور است تمامی نیازهای خود را وارد کند.

«گس//ترش صنعت» برای معرفی کسبوکارهای با بیش از ۰۵ س//ال پیشینه به سراغ محمدرضا رضایی، مدیرعام//ل «گلک//ده مارانتا محالت» در شهرس//تان مح//الت رفت که کش//اورزی را از دوران کودکی آغاز کرده و این ش//غل به نوعی می//راث خانوادگی وی به شمار میرود.

محمدرض//ا رضای//ی، مدیرعام//ل «گلک//ده مارانتا محالت» در گفتوگو با خبرنگار «گسترش صنعت» از استان مرکزی اظهار کرد: سامانه نیما قیمت دالر را با ما ۰۰۰۸ تومان حساب میکند، بسیاری از هزینههای ما نیز بر اس//اس دالر آزاد اس//ت، این رویه درس//تی نیس//ت و باید اصالح ش//ود؛ دراین روی//ه صادرکننده ضرر میکند.

این صادرکننده نمونه کشوری در توضیح چگونگی آغاز فعالیت خود تصریح کرد: حدود ۰۵ سال است در حوزه صنعت گل و گیاه فعال هستم. پدرم کشاورز بود و من از دوران کودکی در این رش//ته فعالیت داش//تم. در س//ال ۰۷۳۱ این گلخانه را راهاندازی کردم. عمده فعالیت ما در ای//ن گلخانه تولید گله//ای آپارتمانی اس//ت. رضایی افزود: حدود ۰۱ ه//زار مترمربع فضای گلخانهای داری//م و ۳ هکتار فضای باز که در این فضا با کم//ک و همراهی ۷۱ نفر تولید گل و گیاه را انجام میدهی//م. صادرکننده نمونه کش//وری درباره برخی مش//کالت موجود در ای//ن حوزه اظهار ک//رد: یکی از مهمترین مشکالتی که درحالحاضر در حوزه صادرات گل و گیاه به وجود آمده این اس//ت که دولت دستور داده ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بازگردانیم. خری//دار خارجی وقتی برای خرید گل و گیاه به اینجا مراجعه میکند در نخس//تین اقدام ب//ا صراف تماس میگی//رد و قیمت دالر آزاد را میپرس//د و بر اس//اس هم//ان قیم//ت دالر آزاد گل و گیاه را «ب//ه ریال» از ما خریداری میکند. س//امانه نیما قیمت دالر را با ما ۰۰۰۸ تومان حس//اب میکند، بسیاری از هزینههای ما نیز بر اس//اس دالر آزاد اس//ت، این رویه درس//تی نیس//ت و باید اصالح ش//ود؛ در این رویه صادرکننده ضرر میکند.

رضایی ادامه داد: مش//کل دیگر این اس//ت که برای ص//ادرات گل قیمت پایه تعیی//ن کردهاند و بر مبنای همان قیمت پایه ما باید به س//امانه نیما دالر تحویل دهیم. برای مثال، تعیین کردهاند که قیمت پایه برای صادرات فالن گل ۰۱ دالر اس//ت و بر همین اس//اس، س//امانه نیما از ما دالر میخواهد. در بسیاری از موارد قیم//ت گل و گیاهی که ما ص//ادر میکنیم با قیمت پایه متفاوت و پایینتر اس//ت. داد و ستد در بازارهای بینالمللی کامال رقابتی اس//ت و نمیتوان به مشتری اجبار کرد که باید گل را با این یا آن قیمت خریداری کند.

مدیرعام//ل «گلکده مارانتا محالت» گفت: در حوزه تولید هم مش//کالت فراوان است؛ سوخت بسیار گران شده است، توقع داریم وامهای کمبهره و طوالنیمدت در اختیارمان قرار بگیرد اما در بس//یاری از موارد این اتفاق نمیافت//د. مهندس کارآم//د و آموزشدیده که بتواند مش//کالت ما را حل کند بس//یار کم است و در برخ//ی موارد اصال وجود ندارد. به طور تقریبی تمامی گلکاران خودش//ان مشکالتشان را حل میکنند و بر مبنای رویه سنتی امورات خود را پیش میبرند و هنوز علم و دانش کارآمد که بتواند گلخانههای ما را مدرن کند ب//ه صورت فراگی//ر وارد این عرصه نشده است.

رضایی تاکید ک//رد: در حوزه دریافت وام و س//ودهای بس//یار باالیی که برخی بانکه//ا دریافت میکنند واقعا مش//کل داریم. در این صنعت و در اینجا هر کس را میخواهن//د نفرین کنن//د میگویند «انش//ااهلل گرفت//ار بان//ک ش//وی» زیرا برخی بانکها به جای کمک به تولید، ضدتولید عمل میکنند و فقط به فکر گرفتن س//ود بیش//تر هستند. صادرکنن//ده نمونه کش//ور گفت: از س//ال ۸۶ تا ۸۷ ص//ادرات بس//یار خوبی ب//ه دوبی و ابوظبی داش//تیم اما متاس//فانه به دلیل نبود حملونقل مناس//ب، نبود بس//تهبندی مناس//ب و نبود خاک صنعتی مناس//ب ای//ن ب//ازار را از دس//ت دادی//م. درحالحاضر «خاک صنعتی» وجود دارد اما مشکالت حملونقل نامناسب و بس//تهبندی همچنان وجود دارد. مشکل بستهبندی نامناس//ب باید از سوی خود تولیدکننده برطرف شود اما مشکل حملونقل را دولت باید حل کند.

رضای//ی توضیح داد: در آن زم//ان گل و گیاه ایران از طریق لنج به دوب//ی و ابوظبی میرفت؛ گل و گیاه را ک//ف لنج که تاریک بود میگذاش//تند و حملونقل میکردن//د؛ این گل و گیاه ۰۱ ت//ا ۵۱ روز در تاریکی میمان//د و وقتی بیرون میآم//د و آفتاب میخورد به ط//ور کل از بی//ن میرفت. برای ص//ادرات گل و گیاه به کش//ورهای اطراف بهترین گزینه هواپیما است که بتواند گل و گیاه را خیلی سریع به مقصد برساند.

رضایی ادامه داد: از س//ال ۸۷ به بعد با کش//ورهای عراق، افغانس//تان، گرجس//تان و عمان همکاریهای صادراتی داش//تهام؛ البته بیش//تر صادرات ما به عراق انجام میشود. عراقیها طالب گل و گیاه ایران هستند و به طور تقریب//ی همه نوع گل و گیاهی را خریداری میکنند. در سال ۸۷ سفارش نخستین مشتری عراقی را انجام دادم و س//پس از طریق این مش//تری با دیگر مشتریهای عراقی ارتباط برقرار کردم. مدیرعامل «گلکده مارانت//ا محالت» اظهار کرد: در س//ال گذشته یک کنسرسیوم با ۵ واحد تولیدی تشکیل دادیم و در نمایشگاه گل و گیاه مس//کو ش//رکت کردیم به دلیل برخی مش//کالت نتوانستیم صادرات گل و گیاه به روسیه را انجام دهیم.

رضایی تاکید کرد: روس//یه اصال مثل عراق و افغانستان نیست و برای صادرات گل و گی//اه به آنجا باید اس//تانداردهای خاص//ی را رعایت کرد. خ//اک گلدان به طور حتم باید صنعتی باشد؛ بستهبندی بای//د کام//ل و اس//تاندارد باش//د و روی بستهبندی باید مش//خصات کامل گل و گیاه درج شود، بهداشت خاک باید رعایت شود. اینها مسائلی است که ما هنوز زیرساختهای آن را در ایران نداریم و بهویژه در بستهبندی بسیار ضعیف هستیم.

وی تاکید کرد: مس//کو بهتری//ن و بزرگترین بازار برای محصوالت کش//اورزی ایران اس//ت. اگر بتوانیم به این بازار وارد ش//ویم رشد اقتصادی ایران در حوزه کشاورزی تصاعدی و چند برابر خواهد شد. در روسیه فقط دو ماه از س//ال هوا خوب است و بقیه سال سرد و یخبندان اس//ت و هیچ محصولی در این کشور عمل نمیآید. این کش//ور مجبور است تمامی نیازهای خود را وارد کند. متاس//فانه ما تاکنون نس//بت به این بازار بزرگ بیتوجه بودهایم.

مدیرعامل «گلکده مارانتا محالت» ادامه داد: برخی از زیرس//اختها باید از سوی تولیدکننده به وجود آید و برخی از سوی دولت.

رضای//ی در بیان مثالی تصریح کرد: کس//انی که در ترکی//ه کار ص//ادرات گل و گیاه را انج//ام میدهند از س//وی دولت حمایت ش//ده و میتوانند برای صادرات گل و گی//اه از «چهار چرخهایی» چند طبقه که عقب کانتینر قرار میگیرد استفاده کنند برای رفتوبرگشت این چهارچرخها به کشورهای دیگر هم هیچ مشکلی وجود ن//دارد. اما م//ا نمیتوانیم از ای//ن چهارچرخها اس//تفاده کنی//م. اگر آنه//ا را عقب کانتین//ر بگذاریم برای بیرون بردن آنها از کش//ور مش//کالت بس//یاری داری//م و برای بازگرداندن این چهارچرخها به کش//ور دو هزار مش//کل و باید هزار جور س//وال و جواب پس بدهی//م. رضای//ی تصریح کرد: تنها درخواس//ت ما از دولت این اس//ت که صادرات را در اولویت تمامی امور خود قرار دهد و تمامی مش//کالت صادرات را برطرف کند. اگر صادرات به کش//ورهای همسایه در سطحی وسیع و گسترده شکل بگیرد ما یک جوان بیکارهم در کشور نخواهیم داشت.

‹سخن‹آخر ‹

ب//ه بیانی س//ادهتر میت//وان گفت ک//ه محصوالت کشاورزی در اقتصاد مقاومتی جایگزین مناسبی برای درآم//د نفتی به ش//مار میرود. اگر هر بش//که نفت را در ش//رایط کنونی حدود ۰۶ دالر محاسبه کنیم یک دسته گل رز ۰۶ شاخهای با احتساب هر شاخه گل رز به قیمتی حدود یک دالر میتوان ارزآوری مناسبی را برای کشور محقق کرد.

روسیه اصال مثل عراق و افغانستان نیست برای صادرات گل و گیاه به آنجا باید استانداردهای خاصی را رعایت کرد. خاک گلدان به طور حتم باید صنعتی باشد؛ بستهبندی باید کامل و استاندارد باشد و روی بستهبندی باید مشخصات کامل گل و گیاه درج شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.