تولید‹نانوسوپرجاذب‹از‹ضایعات‹گندم‹برای‹صنایع‹بهداشتی‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

محققان دانش//گاه شهید بهش//تی از ضایعات گندم نانوس//وپرجاذبی س//نتز کردن//د که ضمن س//ازگاری بیش//تر با محیطزیس//ت قابلیت ج//ذب آب باال مانند سوپرجاذبهای موجود در بازار را دارد و از آن میتوان در صنایع بهداشتی استفاده کرد.

به گزارش ایس//نا، س//ید رحمان جعفری پطرودی، عضو هیاتعلمی دانش//گاه ش//هید بهش//تی با اش//اره ب//ه مض//رات م//واد آل//ی اس//تفاده ش//ده در تولی//د س//وپرجاذبهای موجود در بازار، گفت: از مش//کالت بهداشتی س//وپرجاذبهای موجود در بازار میتوان به ایجاد حساسیت برای نوزادان اشاره کرد که برای رفع این مش//کل در این مطالعات نسبت به بررسی قدرت نانوالیاف سلولز مشتق شده از ضایعات گندم در جذب و نگه//داری آب و همچنین قابلی//ت تقویتکنندگی سوپرجاذب اقدام کردیم.

جعفری پطرودی تاکید ک//رد: در این طرح عالوهبر به حداقل رس//اندن مش//کالت بهداشتی اس//تفاده از س//وپرجاذبها، هزین//ه تولی//د آنها را نی//ز به حدود یکسوم سوپرجاذبهای موجود در بازار کاهش دادیم.

این محق//ق درباره س//ازکار جذب س//وپرجاذبها و کارآی//ی ویژه آنها در حوزه کش//اورزی، یادآور ش//د: س//وپرجاذبها از پلیمره//ای آبدوس//ت با س//اختار س//هبعدی تش//کیل ش//دهاند که میتوانند با برقراری پیوند هیدروژنی ب//ا مولکولهای آب، مقادیر زیادی از آب را در خ//ود ذخیره کنند. از این رو، در س//الهای گذشته اس//تفاده از آنها در حوزه کش//اورزی افزایش یافته اس//ت چراکه سوپرجاذبها با ذخیره و رهاسازی بهموقع آب میتوانند از مصرف بیرویه آب جلوگیری کنند.

جعفری پطرودی با بیان اینکه در این پژوهش همه مواد اولیه برای س//نتز نانوس//وپرجاذب کامال طبیعی و مش//تق ش//ده از س//لولز گیاهی بودهاند، خاطرنشان کرد: ازجمله کربوکس//ی متیل س//لولز، اتیل س//لولز، نانوالیاف سلولزی و همچنین از اسیدسیتریک بهعنوان عامل ایجاد اتصاالت عرضی اس//تفاده و پس از س//نتز نانوس//وپرجاذب از میکروسکوپ الکترونی نشر میدانی برای بررس//ی ریزس//اختاری استفاده ش//ده است. در نهایت نیز میزان قابلیت جذب آب و محلولهای نمکی مورد ارزیابی قرار گرفت.

عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: نتایج بهدست آمده از این تحقیقات حاکی از آن است که هر گرم از این نانوس//وپرجاذب توانایی جذب ۰۰۲ گرم آب را دارد که در حضور ۰۱ درصد وزنی نانو الیاف س//لولزی حاصل و همچنین میزان حساس//یت یونی این نانوس//وپرجاذب بین ۳۷.۰ تا ۸۹.۰ گزارش ش//ده است.

نتای//ج این تحقیق از س//وی س//ید رحمان جعفری پطرودی و اس//ماعیل رس//ولی گرم//ارودی از اعضای هیاتعلم//ی و ج//الل رنجب//ر دانشآموخت//ه مقطع کارشناسی ارش//د دانشگاه شهید بهشتی اجرایی و در مجله ‪Carbohydrate Polymers‬ با ضریب تاثیر ۸۵۱.۵ منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.