برگزاری‹انتخابات‹کلینی‹کهای‹کس‹ب‹وکار‹در‹کهگیلویه‹و‹بویراحمد‹

مدیرعامل‹شرکت‹شهر‹کهای‹صنعتی‹کهگیلویه‹و‹بویراحمد‹خبر‹دا‹د‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحم//د گفت: تش//کیل تیمهای توانمندس//از در قالب کلنیکهای کسبوکار از راهکارهای رفع معضالت واحدها و طرحهای تولیدی کهگیلویه و بویراحمد است.

ب//ه گزارش «گس//ترش صنعت» به نق//ل از روابطعمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان کهگیلویه و بویراحمد جلس//ه انتخاب//ات کلینیکهای کس//بوکار ب//ا حضور ۲۱ شخصیت حقوقی و حقیقی مش//اوران و نمایندگان اعضای شورای راهبری استان کهگیلویه و بویراحمد متشکل از اتاق بازرگانی و س//ازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان برگزار شد.

سیدهاشم موس//وی در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۴ قانون برنامه شش//م و سیاستهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ایجاد و راهاندازی کلینیکهای کسبوکار به منظور به ظرفیترسانی، توانمندسازی، نوسازی و بازسازی کسبوکارها در استان در حال پیگیری و اجراست.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اهداف این کلینیکها تصریح ک//رد: نهادینه کردن فرهنگ مراجعه صاحبان کس//ب وکار به مش//اوران و متخصص//ان برای حل مش//کالت بنگاههای تولیدی عارضهیابی، آسیبشناس//ی و ارائه راهحل مناس//ب برای رفع مش//کل آنها، ایج//اد ارتباط نزدیک بین بنگاههای تولی//دی و مش//اوران حرف//های و ارائهدهن//دگان خدمات کس//بوکار، تس//هیل حضور مش//اوران حرف//های در محل شهرک و نواحی صنعتی، افزایش ظرفیت بنگاههای تولیدی، فعالس//ازی واحدهای راکد و نوسازی و بازسازی آنها ...و از مهمترین اهداف تشکیل کلینیکهای کسبوکار و تیمهای توانمندس//از اس//ت و بخش خصوصی به دلیل ماهیت و نوع عملکرد خارج از محدودیتها میتواند توانمندتر و باقدرتتر در گش//ایش مشکالت حوزه تولید و صنعت اقدام و راهبری کنند.

موس//وی ادامه داد: با برگزاری فراخوان عمومی و شرکت مش//اور و تش//کیل کمیته تخصص//ی و انج//ام مصاحبه، ۸ ش//رکت مش//اوره برای حضور در انتخابات مجمع ش//رکت کردند که با برگزاری انتخابات ۵ نفر از مدیران ش//رکتهای مشاوری کس//بوکار با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای هیاتمدی//ره ه//اب کلینی//ک و مرک//ز کلینی//ک انتخاب ش//دند. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: درحالحاضر ۲۱ شرکت مش//اوره مهندس//ی در مرکز خدمات فناوری و کس//بوکار یاسوج۳ مستقر هس//تند که در زمینههای «بهبود کیفیت، دانشبنی//ان، آموزشه//ای مهارتی و مدیریت//ی، صادرات و واردات، تدوی//ن اس//تاندارد، مالی، حس//ابداری و تبلیغات، برندین//گ» ب//ه واحدهای تولی//دی و صنعتی، آم//اده ارائه خدمات مشاوره مهندسی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.