اجرای ۸۱ طرح عمرانی در شهرکهای صنعتی قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قزوین گف//ت: ۸۱ طرح عمرانی و خدماتی با ۵۳۲ میلیارد ریال اعتبار هماکنون در شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان در حال اجرا هس//تند. به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین، حمیدرضا خانپور با اعالم این مطلب افزود: بیشتر این طرحها در ش//هرکهای صنعتی کاسپین، آبیک(کاس//پین۲)، لیا، خرمدشت و حکیمی//ه در حال اجرا هس//تند. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی قزوین همچنی//ن اظهار ک//رد: این طرحها که اج//رای آنها توسعه زیرساختهای عمرانی و رفاهی در شهرکهای صنعتی استان را به دنبال دارد ش//امل عملیات اصالح ش//بکه آبرسانی و فاضالب، زیرسازی و آسفالت و بهسازی معابر، جدولگذاری، اجرای شبکه برق، س//اخت زهکش و تکمیل شبکه داخلی گاز هس//تند. خانپور با بیان اینکه در مجموع امس//ال شاهد اجرای ۸۲ طرح عمرانی و زیرساختی در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان بودیم، اظهار کرد: ۰۱ مورد از این طرحها با صرف ۵۲ میلیارد ریال امس//ال تکمیل ش//دند و مورد بهرهب//رداری قرار گرفتند و ۸۱ طرح باقیمانده نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.