ویتامین C

ویتامین در مواد ترش مانند مرکبات به وفور یافت میشود؛ اما متأسفانهاین ویتامینبه حرارتبسیاربالا حساساست، بنابراین بر اثر پخته شدن و به مرور زمان از بین میرود. ویتامین در مراحل ساخت کلاژن دخالت دارد، به همین علت کمبود آنباعث کاهشساختکلاژندرپوستمیشود.ویتامین

SarAshpaz - - News -

C

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.