روش تهیه

SarAshpaz - - News - سرآشپز

سبزیخوردن )مخلوطیاز نعنا، جعفری، گشنیز، شاهی، پیازچه، تربچه و 1 ریحان( را پس از شستن، کاملاً خشک کنید تا در حین خرد کردن آب نیندازد. سپس آن را ریز خرد کنید. زیتون، کرفس، کلمبروکلی، فلفلدلمهای و گوجهفرنگی را داخل کاسهای 2 ریخته و با هم مخلوط کنید. سبزیریزخردشده،کنجد و سیاهدانه رابه موادبیفزایید و خوب مخلوط 3 کنید. آبلیموترش )یا آبغوره(، روغن زیتون ونمک رابه مخلوط مواد بیفزایید. 4 داخل چند عدد فلفلدلمهای را خالی کرده و مقداری از مخلوط مواد را 5 داخل آنها بریزید)یا میتوانیدداخل ظرفیتزیین کنید(.سپس پنیرفتا راروی آنها بگذارید و سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.