اردور تخم مرغ

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

تخم مرغ پنیر خامه ای گوجه گیلاسی )دو نیمشده( جوانه گندم جوانه ماش لیموترش )آب گرفته( بیکن گوشت )نگینی خردشده( نمک، فلفل و زردچوبه

روش تهیه

4 عدد 50 گرم 6 عدد یک دوم پیمانه یک دوم پیمانه 1 عدد 1 ورقه به میزان لازم

تخم مرغ راآبپز کرده،سپس ازوسطبه دو 1 قسمت تقسیم کنید. بعد زرده را خارج کرده و داخل کاسهای بریزید. آب لیموترش، نمک، فلفل، زردچوبه و پنیر 2 خامهای را به زرده تخممرغ افزوده و با استفاده از قاشقی مخلوط کنید. مخلوط مواد را داخل قیفی با سرماسوره دلخواه 3 ریخت ه،سپ سداخ لتخممرغ قی ف زده و رویآن گوجه گیلاسی بگذارید. تخممرغ را داخل ظرفی قرار دهید. بعد همراه 4 باجوانه ماش،جوانهگندمو بیکنگوشت سروکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.