روش تهیه

SarAshpaz - - News - آنژلا هاکوپیان

کدو را از طول بهصورت مساوی برش زده، سپس آن را داخل تابهای به 1 همراهروغن مایع سرخکنید وداخل توریسیمی قراردهید تاروغن اضافه آن خارج شود. داخل کاسهای کدو، کرفس، زیتونسیاه، کاپاریس، پاپریکا، نمک، فلفل و 2 روغن زیتون راریخته و باهم مخلوطکنید.بعد آن را درونظرف درداریریخته و به مدت30 دقیقه دریخچالقراردهید. مواد راداخل ظرفیریخته و رویآن مغزآفتابگردانبپاشید. 3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.