روش تهیه

SarAshpaz - - News - هرمینه ناواساردیان

بادام )از قبل درون مقداری آب ریخته و پوست آن جدا شده( را بههمراه 1 200 میلیلیتر آب دروندستگاه غذاسازریختهتا یکدست شود.سپس ازصافی خیلی ریز رد کنید. کشمش،جعفری،لیموترش،هویج، موز،روغنزیتون و گردو را بههمراه 2 بادامداخلدستگاه غذاسازریختهو مخلوطکنید تاپوره شود. پوره مواد را درونلیوانی ریخته و بانعنا تزیین و سروکنید. 3

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.