دسر دورنگ

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

پودر ژلاتین آموتیا آب لیموترش شکر بستنی وانیلی

روش تهیه

داخل کاسهای 2 ساشه پودر ژلاتین آموتیا را با آبلیموترش، شکر، 1 پیمانه 1 آبسرد و1 پیمانه آبولرم مخلوطکرده و رویحرارتغیر مستقیم قراردهید تا ژلاتین حل شود. داخل کاس ه ایدیگربقی هپ ودرژلاتین آموتی ارا مانند مرحل ه اولب اهمان میزان 2 آبتهیه کرده وبعدازاینکهکمیخنکشد بابستنی مخلوطکرده و کناربگذارید. نیمیازلیوان را با ژلاتین سفیدرنگ پر کرده و به صورت کج در یخچال قرار 3 دهید تا نیمبند شود. سپس نیمه دیگر آن را با ژلاتین مخلوط با بستنی پر کرده و داخل یخچال بگذارید تا ببندد. درصورتتمایل دسر آمادهشده رابهدلخواه باانواع میوهتزیینکنید. 4

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.