تست کلم

SarAshpaz - - News - فیله مرغ کلمسفید عدس) پنیر گودا کنسرو آرتیشو در روغن سس خردل لیموترش ترخون سرکهسفید نان تست نمک و فلفل گوجهگیلاسی و جعفری روغن مایع روغن زیتون

مواد مورد نیاز

)تکهشده( )خلالی خردشده( آبپزشده( )رندهشده(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.