کوفته بادنجان سوخاری

SarAshpaz - - News - سینهمرغ بادنجان قلمی پنیر موتزارلا تخممرغ نمک پودر سیر پودر خردل زردچوبه پودر فلفل سفید و قرمز پودر سوخاری رنگی روغن مایع

مواد مورد نیاز

)چرخشده( )رندهشده(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.