‪nutritional propertie‬ CURD کشییکن

کشک یکی ازفرآورده ایفرع یشی راستکهب ه روشسنتی ازجوشانیدن، تغلی ظیا خشک کردن دوغ یکه پس ازکرهگیریباقی میماند و یا از ماستبدون چربی تهیهمیشود. ماده اولیه کشک عبارت از شیر میش، بز، گاو و یا مخلوطی از آنها است. کشک، یک ماده غذایی کمحجم و معجزهآسا است که در بر

SarAshpaz - - News - ارزش غذا و خواص درمانی آ

خواص درمانی

کشک یکی از فرآوردههایی است که از گذشته تاکنون در برنامه غذایی افراد جامعه وجود داشته وبه علت داشتناسیدهای آلی، ضدعفونی کننده دستگاه هاضمه )معده، روده کوچک و روده بزرگ( است. این ماده نفاخ و سفتکننده روده محسوب میشود؛ به همین علتبرای هضم راحت آن از نعنای خشکاستفاده میگردد. علاوه بر آن کلسیم و فسفر موجود در کشک میتواند در پیشگیریاز پوکیاستخوان مؤثر باشد.

موارد مصرف

کشک به عنوان یک ماده غذایی مقوی گرسنگی را کاهش داده و حجم کمیاز معده رااشغال میکند. از کشکبه عنوان یکافزودنیبه غذاهایی مانند آش رشته، آش جو، کشک بادنجان و یا به عنوان ماده اولیه در کله جوشاستفاده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.