اسموتی هویج و بادام

SarAshpaz - - News - هویج بادام موز کشمش جعفری لیموترش گردو روغن زیتون

مواد مورد نیاز

)رندهشده( )بدون پوست( )حلقهای خردشده(

)خردشده(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.