کروستینی با سس تاپناده

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

کنسرو ماهی تن آب لیموترش زیتون )بدون هسته( سیر )لهشده( موسیر روغن زیتون فلفلدلمهای )حلقهای خردشده( نان جو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.