مجتمع های آموزشی تحت پوشش انجمن صنفی طراحی ودوخت استان تهران:

SarAshpaz - - News -

ایرانیان میدان هفت تیر: ‪0912145993­9 88811494‬ حمید میدان ولیعصر:‪0912435423­5 88899009‬ آبنوس پیچ شمیران: ‪0912615014­3 77531088‬ جوان و رشیدی چهارراه ولیعصر:‪0912185535­7 66415145‬ فروزنده اسکندری: ‪66884195 66191597‬ تندیس مهر: ‪0912588636­0 33256771‬ سدید شهرک ولیعصر: 0912100195­3-66248020 پاترون شهرک ولیعصر: ‪0912254726­4 66223907‬ گل آذین میدان سپاه: ‪0912615597­2 77627557‬ آلالیا جمالزاده شمالی: ‪0920352427­4- 66562755‬ مهران جامه خزانه بخارایی: ‪0912498032­5 55327764‬ ابتکار شهران شمالی خ ‪0919872743­6 44366398 1:‬ حریر دیبا جیحون: ‪0919086298­5 66839325‬ نگین تختی نازیآباد: ‪0936783205­5 55038865‬ والفجر کارگر جنوبی:55668023 0912154594­6 وحدت بهارستان: ‪0912175662­3 77530309‬ ملوک مالک اشتر: ‪0919254841­9 66357349‬ تن آذین اقدسیه: ‪0939321428­5 22446191‬ دانش پارسیان فجر یافتآباد: ‪66877031 66794618‬ دنیای هنر تهران پارس: ‪0912216400­6 77864107‬ راحله پیروزی: 77486223 - 0912208892­8 محدثه اشرفی اصفحانی: ‪44890278 0912438496­9‬ گلدوخت پیروزی:33173329 همراز میدان شهدا: ‪0912638513­1 33132927‬ ستاره طلایی مطهری: ‪0919306601­1 88890743‬ الهه هنر کیانشهر: ‪0912937470­8 33605954‬ طرح آفرینان فاطر: 66914663 - 0912726142­6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.