بیسکوتی

SarAshpaz - - News - مینا مدنی

مواد مورد نیاز

آرد)الکشده( 2پیمانه تخممرغ)زدهشده( 2عدد شکر 1پیمانه پسته)بودادهوخردشده( دوسومپیمانه بادام زمینی )بو داده و خردشده( یکسوم پیمانه پوستپرتقال)رندهشده( یکدومقاشقچایخوری وانیل یکدومقاشقچایخوری بیکینگپودر یکچهارمقاشقچایخوری سفیدهتخممرغ)زدهشده( 1عدد

روش پخت

آرد را درون ظرفی 1 ریخته و تخممرغ، شکر، پوست پرتقال، وانیل وبیکینگپودر رابه آنبیفزایید. سپس با دست خوب ورز دهید تا خمیر یکدستی حاصل شود. بعد پسته و بادام زمینی را به آن افزوده و مخلوط کنید. خمیر را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. دست خود را به سفیده تخممرغ آغشته کرده 2 و هر قسمت از خمیر را به شکل استوانهای به طول 20سانتیمتر رول کنید. سپس رول ها را درونسینیفر کهبا کاغذروغنیپوشیدهشده، قرار داده و آن را درطبقه وسط فراز قبلبا دمای 180 درجهسانتیگرادگرمشده،به مدت20 دقیقه قراردهید تابپزد. سینی را بیرون آورده و بگذارید تا رول ها خنک شود. سپس رولها را 1 سانتیمتری 3 برش داده و داخل سینی فر بچینید. بعد به مدت 15 دقیقه دیگر در طبقه وسط فر بگذارید تا طلاییرنگ و برشته شود. ایــن شــیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیــط به مدت 7 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.