پاپاتیا

SarAshpaz - - News - مینا مدنی

مواد مورد نیاز

آرد)الکشده( 150گرم نشاستهذرت 200گرم کره)نرمشده( 125گرم پودرقند 100گرم تخممرغ 1عدد وانیل یکچهارمقاشقچایخوری بیکینگپودر یکدومقاشقسوپخوری رنگخوراکی بهمیزانلازم

روش پخت

کره)بهدمایمحیط رسیده(،پودر قند،وانیلو 1 تخممرغ را داخل کاسهای ریخته و به وسیله همزن برقی به مدت 1 دقیقه برنید تا کرم رنگ شود. آرد و بیکینگ پودر را به مواد اضافه کرده و به 2 مدت 1 دقیقه دیگر به هم زدن ادامه دهید. نشاسته ذرت را به تدریج به مواد افزوده و با 3 لیسک مخلوط کنید تا خمیر نرمی به دست آید. خمیر را به چند قسمت تقسیم کرده و با رنگ 4 خوراکی رنگ کنید. از خمیر به اندازه یک فندق کوچک برداشته و 5 در دست گرد کنید. سپس هر 6 توپک را داخل سینی فر درکناریکدیگر قراردهید تابه شکل گلدرآید. سینی را درطبقه وسط فراز قبل بادمای180 6 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود20دقیقه قرار دهید تا بپزد. این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 14 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.