شیرینی بامرنگ

SarAshpaz - - News - فرشته گرجی

مواد مورد نیاز

آرد)الکشده( 5/2پیمانه پودرقند یکدومپیمانه کره)نرمشده( 1پیمانه تخممرغ 1عدد وانیل یکدومقاشقچایخوری بیکینگپودر یکدومقاشقچایخوری مارمالادآلبالو بهمیزانلازم

مواد مورد نیاز مرنگ

پودرقند 70گرم سفیدهتخممرغ 1عدد کرمتارتار یکدومقاشقچایخوری

روش پخت

پودر قند و کره را داخل کاسهای ریخته و با دور 1 کند همزنبرقی زدهتا یکدست شود. تخممرغ و وانیل را به آن اضافه کرده و کمی 2 با همزن برقی بزنید. بعد بیکینگپودر و آرد را به آن افزوده و با نوک انگشت مواد را به خورد هم دهید تا خمیرلطیفی حاصل شود. بااستفادهاز وردنهای خمیر را روی سطح صافی 3 به ضخامت 5/0 سانتیمتر باز کرده و با کاتر به شکل برگ برش بزنید. سپس روی سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیده شده، بچینید. بعد بااستفادهاز قاشقی روی آن مقداری مارمالاد پخش کنید. برای تهیه مرنگ؛ سفیده تخممرغ را با دور 4 تند همزن برقی بزنید تا کف کند. بعد کرم تارتار را به آنافزوده و به هم زدنادامه دهید تا سفت شود. با استفاده ازقاشقی پودرقند رابه آنافزودهو همبزنید تا جایپرههای همزن روی آنباقی بماند. مرنگ را درون قیفی با سرماسوره ساده ریز 5 ریخته و به صورت مارپیچ روی خمیر قیف بزنید )اگر مرنگ باقی ماند و خمیر تمام شد، میتوانید به صورت جداگانه آن را داخل سینی قیف بزنید و در طبقه وسط فربا دمای140 درجه سانتیگرادبه مدت 10 دقیقه بپزید(. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 6 175 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 15 دقیقه بگذارید تا بپزد.

این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 14 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.