شیرینی حلقهای

SarAshpaz - - News - مینا مدنی

آرد)الکشده( 180گرم گردو)خردشده( 40گرم عسل 1قاشقسوپخوری کره)نرمشده( 125گرم شکر 75گرم زردهتخممرغ 1عدد وانیل یکچهارمقاشقچایخوری این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 14 روز قابل نگهداری است.

روش پخت

گردو و عسل را داخل ظرفی بریزید. سپس با استفاده از قاشقی 1 مخلوطکرده وکناربگذارید.کره،شکر ووانیل رابا همزنبرقيزده تا روشن و به شکل کرم درآید. زرده تخممرغ را به مواد اضافه کرده و با دورکند همزن برقی 2 کمي بزنید. بعد آرد را به تدریج اضافه کرده و با انگشتان دست مخلوط کنید تا به شکل خمیر درآید )اگر خمیر حالت چسبندگی داشت، کمي آرد به آناضافه کنید(. از خمیر به اندازه یک گردو برداشته و در دست به شکل نوار و به طول 12 3 سانتیمتری درآورید. سپس آن را بهصورت حلقهای بپیچید و با فاصله در سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، با فاصله بچینید. روی هر کدام از حلقههای خمیر، مقداری مخلوط گردو و عسل بریزید. سینی را در طبقه وسط فر 4 از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمشده، حدود 15 دقیقه بگذارید تا زیر شیرینی طلاییرنگ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.