روش پخت

SarAshpaz - - News - سحر مومنی

داخل کاسهای کره )به دمای محیط رسیده(، 1 زرده تخممرغ و پودر قند را با دور کند همزن برقی زده تا کرمرنگ شود. وانیل و آرد را به مواد اضافه کرده و کمی ورز 2 دهید تا خمیر جمع شود )ورز دادن زیاد؛ باعث به روغنافتادن خمیر و سفتشدن شیرینی میشود(. به وسیله دست از خمیر گلولههایی به اندازه 3 گردوی کوچک درست کنید. سپس به ترتیب در سفیده تخممرغ )با استفادهاز چنگالی زدهشده( و در گردو بغلتانید. بعد وسط آن را با سیخ چوبی گود کنید. سپس در سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، با فاصله بچینید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 175 4 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت 15 دقیقه قرار دهید تا بپزد. سینی را از فر خارج کرده و پس از خنکشدن 5 شیرینی وسط آن را با مارمالاد پر کنید. این شیرینی داخل ظرف دردار و در دمای محیط به مدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.