موارد مهم نگهداری شیرینی

SarAshpaz - - News -

شیرینی های که در مواد مورد نیاز آن ها از کره و تخم مرغ استفاده شده است، در یخچال نگهداری کنید. براي افزایش ماندگاري شــیریني، بهخصوص شــیریني هاي نوروز، آن ها را درون ظرف های دردار به صورت ردیفی بگذارید. براي جلوگیري از چسبیدن شیرینيها به یکدیگر و خردشدن آنها کف ظرف و بین ردیف ها کاغذ روغني )یا نایلون( بگذارید، ســپس در ظرف را ببندید و آن را در یخچال )یا در جای خشک و خنک( قرار دهید تا تازهتر بماند و طعم خود را حفظ کند. شــیرینی های که در آن ها از کره استفاده شــده، بهتر است یک روز بعد از آماده شدن، استفاده شوند تا بوی کره آن ها از بین برود. در نگهداری شــیرینی این واقعیت را نیز نميتوان نادیده گرفت که هر چقدر زمان نگهداري آن کوتاهتر باشد، بهتر است؛ زیرا احتمال اکسیدشدن روغني که در تهیه آن به کار رفته، در زمان طولاني افزایش پیدا مي کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.