شیرینینعلی

SarAshpaz - - News - بهار اسدی

مواد مورد نیاز

یک و یک چهارم پیمانه 100 گرم دوسوم پیمانه 1 عدد 100 گرم به میزان لازم یکدوم قاشق چایخوری

آرد) الک شده( کره )سرد و خردشده( شکر تخممرغ فندق شکلات تختهای تلخ )ذوبشده( وانیل

روش پخت

آرد، فندق و شکر را داخل دستگاه غذاساز 1 ریخته و پوره کنید. بعد تخممرغ، وانیل و کره را به آنافزوده و به هم زدنادامه دهید )به مدت 1 دقیقه( تا به شکل خمیر درآید. خمیر رااز دستگاه خارج کرده و داخل کاسهای با قاشقی کمی هم بزنید تا نرم شود. از خمیر به میزان یک گردو برداشته و در دست 2 گرد کنید. بعد روی سطح صافی به صورت استوانه کوچک وبهبلندیانگشت شکل دهید. سپسبا کارد دو طرف خمیر را برش بزنید تا صاف شود )تمام خمیر را به این ترتیب آماده کنید(. هر کدام از برشهای خمیر را به صورت نعل 3 اسب حالت دهید و داخل سینی فر که با کاغذ روغنی پوشیدهشده، بچینید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای180 4 درجه سانتیگراد گرمشده، به مدت15 دقیقهبگذارید تا بپزد )این شیرینی در هنگام پخت کمی پف کرده و ترد میشود؛ اما تغییر شکل نمیدهد(. بعد از فر خارج کرده و کنار بگذارید تا سرد شود. سپس دو سر شیرینی را داخل شکلات فرو برده و روی پنجره سیمی قرار دهید تا شکلات سفت شود. این شــیرینی داخل ظــرف دردار و یخچال بــه مــدت 30 روز قابل نگهداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.