تفاوت آرد ذرت و نشاسته ذرت؛

SarAshpaz - - News -

برای تهیه آرد ذرت، دانهها ی خشکشده ذرت را آسیاب میکنند. آرد به دست آمده کرم یا زرد رنگ اســت. این آرد در تهیه بعضی غذاها و به ندرت در تهیه بعضی کیکها و نانها استفاده میشود. برای نشاسته ذرت دانههای خشکشده ذرت را آسیاب نمیکنند. در واقع نشاسته آنها را در میآورند، به این صورت که ابتدا یکی دو روز آنها را خیس میکنند. بعد از این مدت یک شیره سفید رنگ از وسط آن ها بیرون میآید. این شیره را خشک میکنند که بعد از خشکشدن بسیار لطیف میشوند. به این محصول نشاسته ذرت گفته میشود. اگر مقداری از این نشاسته را بین دو انگشت یک دست بگیرید و مقداری آرد معمولی بین دو انگشت دست دیگر و به آرامی انگشتانتان را به هم بمالید، حس مور موری را کاملا احساس میکنید. البته این دلیل بر زبری نشاسته نیست، بلکه به خاطر جنس و خاصیت آن است. *آردی که از ذرت زرد رنگ خشــک و آسیابشده به دست آید آرد ذرت و به نشاستهای که از دانههای خشکشده ذرت سفید رنگ به دست میآید، نشاسته ذرت گفته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.