رژیم سلامتی و کاهش وزن شماره 68

‪Health nutrition program‬

SarAshpaz - - News - ‪Diet: R. Momeni‬ مرکز تغذیه و رژیمدرمانی سرآشپز drb.momeni@yahoo.com

غذاهای ارائه شده در برنامه رژیم را با مراجعه به فهرست مطالب نشریه تهیه کنید

رژیم کاهش وزن و تامین سلامتی مخصوص بیماریهای متابولیکی )قلب، فشــارخون، دیابت، به ویژه کبد چرب و ...(

توصیههای لازم:

1. رژیم را بهدقت رعایت و نتیجه آنرا به 10001234567897 پیامک کنید. 2. هر واحد نان برابر ‪×10 10‬سانتیمتر ) به اندازه کف دست( است. 3. برایسسسالادازروغنزیتون)1 قاشقغذاخوری(بهاضافهسرکهسیبیاآبغورهبدوننمک)1 قاشقغذاخوری(ونعناخشک)1 قاشقمرباخوری(استفادهکنید. 4. مخلفات شامل هویج )1 عدد(، سیب زمینی متوسط )1 عدد(، نخود سبز )1 قاشق غذاخوری(، ذرت )1 قاشق غذاخوری(. 5. همه غذاها بهصورت آبپز یا بخارپز است. 6. در صورتاستفادهاز ماهی تن، روغن آنرا خارج و بعداستفاده کنید؛ همچنین میتوانیدبا سالاد مخلوط وبعد صرفنمایید. 7. برای نتیجه بهتر روزانه 30 دقیقه پیادهروی بهطور مستمر در سطح صاف توصیه میشود. 8. در طی روز هر 2 ساعت یکبار 1 لیوان آب میل شود. 9. رژیم فوق را میتوانید 15 تا 30 روز ادامه دهید و نتیجه آنرا یادداشت کنید و برای مرکز تغذیه و رژیمدرمانی سرآشپز پیامک یا ایمیل کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.