نان پوکاچا

SarAshpaz - - News - آرد )الک شده( آب ولرم شکر مایه خمیر فوری سفیده تخم مرغ روغن مایع ماست نمک زرده تخم مرغ زعفران پودر قند شیر کنجد مواد مورد نیاز درونی پنیر فتا پودر گردو سبزیجات خشک معطر

حدود 850 گرم یک دوم پیمانه 1 قاشق چایخوری 1 قاشق سوپخوری ۲ عدد 1 پیمانه + ۲ قاشق سوپخوری یک دوم پیمانه 1 قاشق چایخوری 1 عدد 1 قاشق چایخوری 1 قاشق چایخوری ۲ قاشق چایخوری به میزان لازم

300 گرم 3 قاشق سوپخوری ۲ قاشق سوپخوری

روش پخت

آبولرم،شکر ومایه خمیر راداخل کاسهای کوچک مخلوط کرده وروی 1 آن را بپوشانید. بعد به مدت 5 دقیقه در دمای محیطاستراح­ت دهید تا مایه خمیر به عمل آید. سفیده تخم مرغ، 1 پیمانه روغنمایع، ماست و نمک را درون کاسه ای 2 ریخته و با مفتول سیمی )همزن دستی( بزنید تا مخلوط شود. بعد مقداری آرد به آناضافه و مخلوط کنید.سپسمایه خمیر)عمل آمده( رابه آنافزوده و مخلوط کنید.سپس بقیه آرد رابه تدریج به آنافزوده و مواد راباهم مخلوط کنید تاجمع شده وبه صورتخمیرید­رآید کهحالت چسبندگی نداشته باشد.بعدخمیرآما­ده شده را حدود ۷ دقیقه با دست ورز دهید تا یکدست شود. خمیر راداخل کاسهای که ازقبلبا 1 قاشقسوپخور­ی روغن مایعچرب 3 شده، قرار داده و روی آن را با دستمال بپوشانید و به مدت 1 ساعت در دمای محیطاستراح­ت دهید تا حجم خمیر دو برابر شود. هوای داخل خمیر را با فرو کردن مشت دست در وسط آن خارج کرده و 4 کمی با دست ورز دهید. با استفاده از وردنهای خمیر را روی سطح صافی باز کرده و با کاتر گرد ۴ 5 سانتی متری برش بزنید.

برای تهیه مواد درونی؛ پنیر فتا )یا خامهای(، پودر گردو )میتوانید میزان آن را به دلخواه 6 کم یا زیاد کنید( و سبزیجات خشک معطر )جعفری، گشنیز، ترخون( را با هم مخلوط کنید. از مواد درونی 1 قاشق چایخوری برداشته و در وسط برشهای خمیر قرار داده و شبیه 7 گل رُز دایره ها را کنار هم قرار داده و به خمیر زیرین وصل کنید )یا می توانید خمیر را به فرمهای دلخواه یا مانند قطاب حالت دهید(. گل های آماده شده را با فاصله داخل سینی فر که از قبل با 1 قاشق سوپخوری روغن 8 مایع چرب و با کاغذ روغنی پوشیده شده، بچینید. زرده تخممرغ، زعفران، پودر قند و شیر را باهم مخلوط کنید و با استفادهاز قلممویی 9 روی خمیر بمالید و روی آن مقداری کنجد بپاشید. سینی را در طبقه وسط فر از قبل با دمای 180 درجه سانتی گراد گرمشده، 10 حدود 35 دقیقه قرار دهید تا روی نان طلایی رنگ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.