در دوم کــا ر بـــردهــا­ی ماشـین لباسشـویی ادواش

SarAshpaz - - News -

شسـت و شـوی لبـاس در نـگاه اول بـه نظـر کار بسـیار آسـانی اسـت. لبـاس هـا را داخـل دیـگ ماشـین مـی ریزنـد، در مخـزن شـوینده بـه میـزان کافـی پـودر یـا مایـع لباسشـویی ریختـه مـی شـود، بـرای لطیـف شـدن لبـاس هـا مایـع نـرم کننـده نیـز بـه فرمول شسـت وشـو اضافـه می شـود، دکمه شـروع زده مـیشـود و پـس از مدتـی شسـت وشـو بـه پایـان مـی رسـد. امـا آیـا واقعـا همـه چیـز بـه همیـن راحتـی اسـت؟ یـا بهتـر بگوییـم اگـر قـرار باشـد البسـه و پارچـه هـا را اصولـی و حرفـه ای بشـوییم، آیـا در همـه لباسشـویی هـا تمـام ایـن مراحـل بایـد بـدون هیـچ تغییـری تکـرار شـود؟

دیگر افسوس لباس جا مانده را نخورید!

شســت و شــوی لبــاس هــا مــی توانــد امــری وقــت گیــر و پــرهزینــ­ه باشـد، مخصوصـا وقتـی کـه شـما خانوادهـای پرجمعیـت داریـد. تصـور کنیـد کـه ماشـین لباسشـویی در حـال شسـت و شـوی لبـاس ها می باشـد و ناگهــان متوجــه مــی شــوید کــه یــک پیراهــن، جــوراب و یــا یــک بلـوز یـا حتـی روسـری در سـبد لبـاس هـای کثیـف جـا مانـده اسـت. تـا چنـدی پیـش دو راه حـل بیشـتر وجـود نداشـت یـا شسـتن لبـاسهای جـا مانـده بـا دسـت و یـا صبـر کـردن تـا اتمـام برنامـه شسـت و شـو و روشـن کـردن ماشـین لباسشـویی بـرای بـار دوم! هـر دو راه حـل عـاوه بر وقـت گیـر بـودن باعـث اتـاف آب، انـرژی و تحمیـل هزینـه اضافـی بـه شـما خواهـد شـد. امـا بـه تازگـی راه حـل سـومی نیـز بـرای لبـاس هـای جــا مانــده وجــود دارد «در اضافــه ادواش» کــه از همــه ایــن هــا هــم آسـان تـر اسـت و هـم بـه صرفـه تـر. ماشـین لباسشـویی ادواش سامسـونگ بـا داشـتن یـک در اضافـه به شــمااین امــکان را مــی دهــد تــا بتوانیــد در هنــگام شســت و شــو و آبکشـی بـه لبـاس هـای درون ماشـین لبـاس اضافـه کنیـد. ایـن امـکان فقـط بـرای لبـاس هـای جامانـده نیسـت. مثـا اگـر پارچـه خاصـی بـه شسـت و شـوی کمتـری نیـاز دارد، دیـگــر لازم نـیـســت از ابتـدا تـا انتهای شستوشـو در کنـار سایـر البسه باشد و مـی تـوان آن را بـه راحتـی هـر زمانـی بـه ماشـین اضافـه کـرد. همچنیـن مواقعـی کـه البســه بــه صــورت دســتی شســته شــده انــد، مــی تــوان ایــن قبیــل البسـه و پارچـه هـا را پـس از پایـان شسـت و شـو و هنـگام آبکشـی بـه دسـتگاه اضافـه کـرد و بدیـن ترتیـب مـدت زمـان خشـک شـدن لبـاس از چنـد سـاعت بـه چنـد دقیقـه تنـزل پیـدا مـی کنـد.

کیمیاگری در شستشوی لباس ها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.