همشاگردیسلام

SarAshpaz - - News - همراهشما خانوادهسرآشپز

باآمدنمهردرذهنهمگانروزهایپرهیاهویمدرسهتداعی میشود.بازیهایکودکانهوزنگهایتفریحشایدازبهترین حسهایدنیاستکهتاابددریادتمامبچههایمدرسهباقی خواهدماند. یکیازدغدغههایهمهپدرومادرهاتغذیهمناسببرایبچهها است.باوجودپیشرفتصنایعوخوراکهایرنگارنگوهوسانگیز انتخابتغذیهسالمیکیازمسئلههایبزرگعصرکنونیاست. بهخصوصبرایبچههایدرحالرشدکهبایدبایکخوراکسالم پرورشیابندتاتندرستبمانند. سرآشپزدراینراستاپیشنهادهاییبرایخوراکمدرسهارائه کردهکهامیدواراستگاممهمیدراینراهبرداشتهشودومورد استفادهخوانندگانعزیزقرارگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.