خوراکتخممرغ

SarAshpaz - - News - بهار اسدی

مواد مورد نیاز

تخممرغ نان تست سبوسدار کره )نرمشده( نمک و فلفل

روش پخت

دوطرفهر برشنان رابه کره)حدود 1 1 یا ۲ قاشق سوپخوری از آن را کنار بگذارید( آغشته کنید.

۴ عدد ۴ برش ۴ قاشق سوپخوری به میزان لازم

با یک قالب شیرینی پزی )یا یک فنجان(، حفرهای به هر شکل دلخواه)ستاره، قلب و...( به قطر 2 حدود۷ سانتیمتروسطهر برشنان ایجاد کرده و بخش جدا شدهرا کناربگذارید. تابه نسوزی را رویحرارتملایم گذاشتهتا گرمشود.بقیه کره راداخل آنذوب کنید.برشهای 3 نان را همراه حلقه وسط آن داخل تابه بچینید )حلقهها را به صورت جدا قرار دهید، نه در جای خودشان(. وسط هر برش نان یک تخممرغ شکسته و مقداری نمک و فلفل روی آنها بپاشید. بعد بگذارید رنگ سفیده تخممرغ مقداری مات شود. سپس با استفاده از قاشقی آرام روی سفیده تخممرغ ضربه بزنید تابهخوبیبپزد واندکیوسطزردهتخممرغعسلیشدهوحلقههای نان طلاییرنگ شود. نانرا درون ظرفی بگذارید. بعد با تکه نان 4 جدا و برشته شده، همراه با خیار، گوجهفرنگی و سبزیجاتدورچین کرده و سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.