‪Health nutrition program‬

ویژه افرادی که به ســامتی اهمیت می دهند و بیماران متابولیکی ) فشــارخون، چربی و دیابت(

SarAshpaz - - News - ‪Diet: R. Momeni‬ مرکز تغذیه و رژیمدرمانی سرآشپز drb.momeni@yahoo.com

توصیههای لازم:

1. رژیم را بهدقت رعایت و نتیجه آنرا به 10001234567897 پیامک کنید. 2. هر واحد نان برابر ‪×10 10‬سانتیمتر ) به اندازه کف دست( است. 3. برایسسسالادازروغنزیتون)1 قاشقغذاخوری(بهاضافهسرکهسیبیاآبغورهبدوننمک)1 قاشقغذاخوری(ونعناخشک)1 قاشقمرباخوری(استفادهکنید. 4. مخلفات شامل هویج )1 عدد(، سیب زمینی متوسط )1 عدد(، نخود سبز )1 قاشق غذاخوری(، ذرت )1 قاشق غذاخوری(. 5. رژیم فوق را میتوانید 15 تا 30 روزادامه دهید و نتیجه آنرا یادداشــت کنید و برای مرکز تغذیه و رژیمدرمانی سرآشــپز پیامک یاایمیل کنید.6. در صورت استفادهاز ماهی تن، روغن آنرا خارج و بعداستفاده کنید؛ همچنین میتوانیدبا سالاد مخلوط وبعد صرفنمایید. 7. برای نتیجه بهتر روزانه 30 دقیقه پیادهروی بهطور مستمر در سطح صاف توصیه میشود. 8. همه غذاها بهصورت آبپز یا بخارپز است. 9. در طی روز هر 2 ساعت یکبار 1 لیوان آب میل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.