مافین شکلاتی و گردویی

SarAshpaz - - News -

مواد مورد نیاز

آردسفید 150گرم شکلاتشیری 50گرم کره ۷5گرم پودرقند 110گرم شیرسرد 60میلیلیتر تخممرغ ۲عدد نمک یکهشتمقاشقچایخوری پودردارچین یکچهارمقاشقچایخوری پودرکاکائو 1قاشقچایخوری بیکینگپودر 1قاشقچایخوری پودرگردو 50گرم

مواد مورد نیاز کرم گاناش

خامهصبحانه 50گرم شکلاتشیری)رندهشده( 50گرم پودرپسته بهمیزانلازم

روش پخت

شکلات شیری و کره را به روش بنماری )روی حرارت غیرمستقیم بخار آب جوش( ذوب کنید و 1 بگذارید تا کاملا خنک شود. آرد، بیکینگپودر، نمک، پودر دارچین و پودر کاکائو را با هم مخلوط کرده و آن را درون کاسهایالک 2 کنید. سپس پودر قند و پودر گردو )آن را زیاد پودر نکنید؛ زیرا به روغن میافتد، باید گردو زیر دنداناحساس شود( را به مخلوط آرد افزوده و مخلوط کنید، بعد حفرهای در وسط آن ایجاد کنید. داخل حفره شکلات )سردشده(، تخممرغ )زدهشده( و شیر سرد را بریزید و با لیسک خیلی آرام از 3 مرکز دایره تمام مواد را با هم مخلوط کنید )باید توجه داشته باشید خیلی هم نزنید، زیرا هم زدن بیش از حد باعث میشود که مافین مخروطی نشود و پف نکند(. دوسوم کپسول مافین را با مخلوط مواد پر کنید. بعد آن ها را در طبقه وسط فر از قبل با دمای ۲00 4 درجه سانتیگراد گرمشده، بهمدت 1 ساعت قرار دهید تا بپزد. برای تهیه کرم گاناش؛ خامه صبحانه را داخل شیرجوشی روی حرارت مستقیم قرار دهید تا چند جوش 5 بزند و سریع از روی حرارت بردارید. سپس شکلات شیری را به آن افزوده و مرتب هم بزنید و بگذارید تا کمی خنک شود. بعد آن را با قاشقی روی مافین خنک شده، بریزید و روی آن مقداری پودر پسته بپاشید. سرآشپز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.