اردور پیازچه

SarAshpaz - - News - گوجهفرنگی)فیلهونگینیخردشده( ۲عدد ماستچکیده 5/1پیمانه خیار)رندهشده( ۲عدد سبزی)ریزخردشده( 1قاشقسوپخوری پیازچه)ریزخردشده( ۲قاشقسوپخوری پودرزیره 1قاشقچایخوری پودرسیر بهمیزانلازم پودرآویشن 1قاشقچایخوری پودرزنجبیل،نمکوفلفلسیاه بهمیزانلازم

مواد مورد نیاز روش تهیه

ماست را درون ظرفی ریخته بااستفادهاز چنگالی خوب بزنید تا یکدست 1 شود. بعد خیار، گوجهفرنگی، سبزی )نعنا، شوید، ترخون و جعفری(، پیازچه و پودر زیره را به ماست بیفزایید و همه مواد را با هم مخلوط کنید. پودر سیر، پودر آویشن، پودر زنجبیل، نمک و فلفل سیاه را به مواد 2 بیفزایید و مخلوط کنید. مواد آمادهشده را به مدت 60 دقیقه در یخچال بگذارید. سپس آن را 3 درون ظرفی بریزید و با سبزیجات دلخواه تزیین و سرو کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.