کتلت بوجاراسکی

345 8 10' 60'

SarAshpaz - - News - سرآشپز

مواد مورد نیاز

سینهمرغ) چرخشده( نان تست شیر

سیر )لهشده( پیاز )سرخشده( تخممرغ نمک و فلفل پودر سوخاری روغن مایع 500 گرم 100 گرم 1 پیمانه ۲ حبه 1 عدد ۲ عدد بهمیزان لازم بهمیزان لازم بهمیزان لازم

روش پخت

سینهمرغ را از استخوان جدا کرده و خرد کنید. بعد آن را چرخ کنید. 1 شیر را داخل ظرفی ریخته، سپس نان را )به مدت 10 دقیقه( درون آن قرار دهید تا خیس بخورد. بعد 2 آن را با دست فشار دهید تا شیر اضافی آن خارج شود. سینه مرغ )چرخشده(، نان )خیسخورده(، سیر، پیاز، تخممرغ، نمک و فلفل را با هم مخلوط کنید تا 3 یکدست شود. از مواد بهاندازه یک گردو برداشته و در پودر سوخاری بغلتانید. بعد آن را با دست فشار دهید تا کمی صاف 4 شود، سپس آن را درون روغن سرخ کنید )این کار را ادامه دهید تا مواد تمام شود(.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.