شهریور ماه با کلاس ویژه پارتي فود

SarAshpaz - - News -

با فودلند همراه شوید کریسپي مثلثي کرم ماهي رول سوسیس تست پنیري ویژه کلاسي خاص براي کساني که مي خواهند پذیرایي خاص داشته باشند تلفن هاي تماس:‪88837036- 88307289‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.