نمایندگان مجلس در عزل و نصب مسئولان دخالت نکنند

Setare Shargh - - صفحه اول -

امامجمعه سبزوار با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در امر قانونگذاری و ریلگذاری حرکت دولت افزود: دخالت در عزل و نصب مسئولان حوزه انتخابیه در راستای وظایف نمایندگان مجلس نیست. حجتالاسلام مقیسه در خطبههای نماز جمعه سبزوار افزود: نمایندگان، مسئولان شهرستان را برای انتخاب مدیران تحتفشار قرار ندهند و به با بررسی مصوبات گذشته و تنظیم قوانین مناسب گره اشتغال و تسهیل در تولید و صنعت را بگشایند. وی افزود: مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی در عمل اقدام کنند چرا که مردم از آمار دادن روی کاغذ، انتشار در مطبوعات و سخنرانی پشت تریبون خسته شدهاند. امامجمعه سبزوار با اشاره به اینکه موسسه خیریه حمایت از بیماران خاص حضرت علیاصغر )ع( سبزوار 2 هزار و 500 بیمار خاص زیرپوشش دارد که ماهیانه برای هر بیمار سه میلیون ریال هزینه میکند، افزود: خیرین نیکوکار با کمکهای خود به عملیات عمرانی ساخت بیمارستان توسط این موسسه یاری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.