درد ملی نبودن

Setare Shargh - - صفحه اول -

در حقیقت عامل زایش بحران در عرصههای گوناگون، فقدان وحدت ملی و نبود حس همگرایی ملی میان تمام اقشار و اقوام ساکن هر کشور است و چه کشورها که از این روزنه گرفتار چالشها و ناملایمات گسترده قرار گرفتهاند. در این راستا در شرایط کنونی که نیازمندتر به تأمین وحدت ملی و احیای اندیشه و تفکر همگرایی و مبارزه علیه تمام زمینههای اختلاف افگن هستیم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.