در ستایش زندگی، کار، پژوهش

Setare Shargh - - صفحه اول -

در روزهای انتهایی مهرماه میزبان زوج هیئتعلمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری بودم، پروین شوشی نسب و محمدرضا معین فرد زوجی که سالها است در دانشکده تربیتبدنی این دانشگاه به تدریس و پژوهش مشغولاند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.