150 کیلومتر شبکه توزیع آب سبزوار فرسوده و نیاز به بازسازی دارد

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری سبزوار گفت: تکمیل و نوسازی 150 کیلومتر شبکه انتقال آب در این شهرستان نیازمند اختصاص 150 میلیارد ریال اعتبار است. حسین ریاضی اظهار کرد: در حال حاضر حدود 600 کیلومتر شبکه توزیع آب در این شهرستان وجود دارد که از این میزان 150 کیلومتر فرسوده و نیازمند بازسازی است. ریاضی ادامه داد: تا پایان سال جاری 40 کیلومتر اصلاح شبکه و تعویض هشت هزار انشعاب مشترکین انجام میشود و در 6 ماه سال جاری چهار هزار انشعاب نوسازی و 13 کیلومتر اصلاح شبکه بااعتباری حدود 20 میلیارد ریال از منابع داخلی انجامشده است. وی با بیان اینکه به ازای هر شهروند سبزواری، در شبانهروز حدود 200 لیتر آب مصرف میشود، گفت: در سال جاری میزان مصرف آب شرب به دلیل گرمای شدید تابستان امسال و افزایش مشترکین نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.