چرا تبلیغات در ستاره شرق؟

Setare Shargh - - یادداشت -

نشریه »ستاره شرق« از ابتدای آذرماه سال 1394 بهصورت هفتگی منتشر شده و در طی این مدت موفق به کسب افتخارات گوناگون شده است. موارد ذیل تنهای بخشی از دستاوردهای این رسانه است که معرفی میگردد:

1. چاپ بیش از 85 شماره بهصورت منظم و پیاپی )برای اولین بار در رسانههای غرب خراسان( 2. همکاری با بیش از 60 نویسنده ثابت و افتخاری و استفاده از مطالب تولیدی و انحصاری )بیش از 95 درصد محتوای تولیدی در هر شماره( 3. کسب امتیاز 62 از 100 در آخرین ردهبندی نشریات از وزارت ارشاد 4. حضور در بین 300 رسانه برترکشور بر اساس رتبهبندی وزارت ارشاد 5. حضور در بین 40 هفتهنامه برتر ایران بر اساس رتبهبندی وزارت ارشاد 6. برترین نشریه محلی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بر اساس رتبهبندی وزارت ارشاد 7. رتبه 7 در بین تمامی رسانههای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی )رتبه 1 در بین رسانههای غیرمرکز استان( 8. گروه تحریریه تخصصی و حرفهای 9. توزیع همزمان در شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، داورزن و خوشاب و شهرهای روداب و ششتمد 10. پخش در بیش از 90 نقطه توزیع شهر سبزوار )کیوسکهای مطبوعاتی، سوپرمارکتها، سینما، مراکز فرهنگی و...( 11. دریافت شاپا )شماره استاندارد بینالمللی پیایندها( و ثبت و نگهداری در آرشیو کتابخانه ملی ایران و کتابخانه آستان قدس رضوی 12. دارای سایت مستقل و حرفهای جهت آرشیو نشریه و همچنین فعالیت مستمر در شبکههای اجتماعی 13. ثبت و انتشار همزمان در دو نرمافزار )و سایت( جار )بزرگترین آرشیو دیجیتالی نشریات ایران( و نشر دیجیتال )همراه اول( و همکاری با سایت PressReader.com )آرشیو دیجیتال بیش از 7400 نشریه جهانی از 150 کشور دنیا( به عنوان اولین و تنها نشریه محلی فارسیزبان دنیا 14. شرکت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بهعنوان اولین نشریه شرکتکننده از منطقه غرب خراسان و کسب عنوان غرفه فعال )از بین رسانههای استان خراسان رضوی فقط اتفاقیه خراسان، قدس و ستاره شرق موفق به کسب عنوان شدند.( 15. حضور در اولین جشنواره مطبوعات، رسانه و خبرگزاریهای خراسان رضوی و کسب دو عنوان سوم در بخش سرمقاله و طراحی 16. کسب امتیازهای کیفی و همکاری با مجموعههای بزرگ کشوری: ایرانسل، دانشگاه آزاد اسلامی، آستان قدس رضوی، مؤسسه مالی و اعتباری نور، بوتان و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.