باهم مهربان باشیم

از آن دسته آدمهای خوشلباس و مرتب و منظم. راه رفتن و ایستادن و تیپ ایشان بیشتر مرا یاد تیمسارهای بازنشسته میاندازد. یک آدم منظم و مرتب به نظر میآید که حتماً چنین است. سی سال در آموزشوپرورش خدمت کردهاند و چندین سال در شورای شهر و شورای شهرستان سبزوار. در خی

Setare Shargh - - صفحه اول -

از آن دسته آدمهای خوشلباس و مرتب و منظم. راه رفتن و ایستادن و تیپ ایشان بیشتر مرا یاد تیمسارهای بازنشسته میاندازد. یک آدم منظم و مرتب به نظر میآید که حتماً چنین است. سی سال در آموزشوپرورش خدمت کردهاند...

1 - با جلال تعصبی بیشتر آشنا شویم: متولد سبزوار، خیابان کاشفی، ابتدایی داورزنی بودم دبستان دانش. خاطرات خوبی از مرحوم داورزنی دارم که حق بزرگی به گردن همنسلان من دارند. دوره ما شش کلاسه بود ولی ایشان در سال آخر زبان انگلیسی را درس میداد و ما که میرفتیم کلاس هفتم، یک سر و گردن بالاتر بودیم. دبیرستان ابن یمین سهساله اول را خواندم که خودمان را مدیون شهرستانیها میدانیم و دیگر معلمان و دوره دوم را در هنرستان که مدرسهای حرفهای «جعفر نوشین» نام داشت، خیابان عطاملک جنوبی. سال پنجاهوپنج هم آمدم به هنرستان شریعتی. پنجاه و چهارتا پنجاهوشش در هنرستان عالی تهران فوقدیپلم فلزکاری گرفتم و بعدازآن حق انتخاب داشتم و رفتم خرمشهر برای معلمی و تا بعد انقلاب و شروع جنگ خرمشهر بودم و خیلی آنجا را دوست داشتم و دارم و بعد هم آمدم سبزوار و در سمتهای مختلف مشغول به کار بودم. تا مدت بازنشستگی در خدمت آموزشوپرورش بودم. سال 65 رفتم دانشگاه شهید رجایی و کارشناسی گرفتم. بعدازآن در سال 95 کارشناسی ارشد رشته مدیریت استراتژیام را گرفتم.

2 - مطالعه و میانه شما با آن؟

چیزی که هنوز ترک نکردهام مطالعه است. معتقدم آدم باید در همه اتاقها غیر از اتاق پذیرایی کتاب داشته باشد. با کتاب مأنوسم و مطالعه را دوست دارم.

3 - آخرین کتابی که خواندهاید؟

صدسال تنهایی مارکز را خواندهام و الان هم خواجه مخوف را میخوانم. به تاریخ علاقه دارم.

4 - ازدواج؟

سال 58 ازدواج کردم. کاملاً سنتی ازدواج کردم. به همان شکل قدیمی. مادر خیلی اصرار به ازدواج داشتند و میگفتند تازندهام میخواهم پسرم را داماد کنم! اولین فرزند سال 60 و دومین سال 61 و سومین سال 69 به دنیا آمدند. دو پسر و یک دختر که همگی تحصیلکرده هستند که نشان از داشتن مادری مهربان و ...بوده.

5 - اگر معلمی را انتخاب نمیکردید...؟

زمانی که دیپلم گرفتیم باید به دانشگاهها پیشنهاد میدادیم که قبولمان کنند و حتی برای قبولی در هنرسرای تربیتمعلم نذر کردم و الآن هم افتخار میکنم یک معلم هستم و همیشه میگویم فرهنگی هستم چون معتقدم کار یک معلم که کار فرهنگی است هیچوقت پایان نمیپذیرد.

6 - اهل ورزش هم هستید؟

در حد حفظ صحت خودمان، کوه گاهی میروم.

7 - خانواده با مسئولیت شما مشکل نداشتند؟

کل خانواده با آگاهی با این موضوع کنار آمدند. من روزی ده ساعت یا حتی سیزده چهارده ساعت بیرون از خانه مشغول بودم و شاید هم هستم. خانواده با این قضیه مشکل ندارند. این روزها برای خودم یک شعار دارم که بهاندازه همین امروز کار کنم و تلاش؛ و برایم خط سیاسی و جناح فکری مهم نیست و هر کاری بتوانم انجام میدهم و خانواده با این قضیه مانوسند و خودم دوره پنجم تمایل نداشتم کاندیدا باشم ولی اصرار خانواده بود. 8 - در کار خانه به همسرتان کمک میکنید؟ واقعاً نرسیدهام کمک کنم اما واقعاً وقتهایی که خانهام میتوانم همه کار بکنم، همه کار هم بلد هستم از آشپزی تا رفتوروب اما واقعاً نرسیدهام به این کار. عیب هم نمیدانم که یک آقا در منزل آنچه میتواند به همسرش کمک کند.

9 - از عملکرد خودتان چه در آموزشوپرورش و چه در شورا چقدر رضایت دارید؟

بسیار راضیام چراکه در هر جا کار کردهام چه در آموزشوپرورش چه در شورا، با عشق کارکردهام آدم پرهیاهویی نیستم و در عین آرامش و سکوت کارم را کردهام. در هر جا عضو کمیسیونی بودهام موفق عمل کردهام. بیشتر عشق و علاقهام بوده و هیچ منتی نیست. وظیفهام بوده و هست و سعی کردهام درست انجام بدهم. کمترین میزان غیبت را داشتهام و تلفن همراهم هیچوقت خاموش نبوده مگر اینکه باطریاش تمامشده چراکه معتقدم ما نمایندگان مردم هستیم و مردم بعد از انتخابات خیالشان راحت میشود و ما باید دنبال کار آنها باشیم و اگر کاستیهایی در ذهن مردم هست حلالیت میخواهم و انشا... خواهند بخشید، اما بدانند که هیچ کم و کاستی عمدی نبوده

10 - مهمترین کارهایی که در شورا انجام دادهاید؟

کمیسیونها در شورا تخصصی هستند. در این سه سال که در شورای شهرستان و خدمات شهری بودم بخشی از آن تصمیمگیریهایی بوده که شاید زیاد به چشم نیاید. مثلاً طرح جامع شهرستان سبزوار را با کمترین عیب و ایراد. فضای باغ ایرانی که نزدیک بود از چنگمان بیرون برود که با پیشنهاد من و پیگیری دوستان از تغییر کاربری نجات یافت. نگویند باغ ایرانیان بلکه به اسم آن حساسم که بگویند باغ ایرانی و با فرمت یک باغ ایرانی. آنجا این امکان را دارد که تبدیل به یک باغ ایرانی شود و از دوستان میخواهم که در شورا این مطلب را پیگیری کنند. البته اگر همراهی دیگر دوستان در شورای شهر و همت شهرداران وقت نبود بهجایی نمیرسید. در سالی که ما در کمیسیون خدمات شهری بودیم هشتاد دستگاه اتوبوس نو به شهر آوردیم. بانک شهر هم با پیگیریهای ما به سبزوار آمد.

11 - در شورا که بودید کسی را هم به کار گرفتید؟

این سؤال زیاد از من شده است و نمیخواهم خودم را مبرا کنم و دیگران را تخریب. من حتی یک نفر در شهرداری و شورای شهر یا ... به کار نگرفتم. حتی بانک شهر را که به سبزوار آوردیم گفتند یکی از فرزندانت را بیاور که مشغول شود اما این کار را نکردم. من ترجیح میدهم پنج نفر از من ناراحت باشند اما یک شهر از من ناراضی نباشند.

12 - اگر شهردار باشید اولویتهایتان کدام است؟

اصلاح ساختار سازمانی داخل شهرداری. اجرای شایستهسالاری حقیقی. تکریم اربابرجوع به معنای واقعی. آموزش کارکنان و یکسانسازی خدمات ارائهشده به شهروندان بهگونهای که پسرخاله آقای تعصبی با یک آدم بدون پارتی در مراجعه به شهرداری یک نتیجه را بگیرند و این ممکن نیست مگر با بهروزرسانی فناوری در شهرداری؛ و اینکه کارها سیستماتیک باشند و فرد دخالتی در کار نداشته باشد. درنهایت و خلاصه: تثبیت ساختار و اصلاح رفتار سازمانی در شهرداری برای ارائه مطلوبتر خدمات و مکانیزه کردن خدمات و تثبیت اتوماسیون اداری برای جلوگیری از تبعیض.

13 - به نقدهایی که به شما میشد یا میشود توجه دارید؟

نقد را خیلی دوست دارم تا زمانی که به شخصیتم لطمه نخورد. اخلاق و احترام و آبرو و خانواده ارزشهای من هستند و تا زمانی که به اینها لطمه نخورد خیلی اهل نقد هستم. روزی یک نفر یک کاریکاتور کشید و گفت مهندس ناراحت نیستید؟ گفتم نه! من کیسهبوکس شما، تمرین کنید. با هیچ پیشنهاد مصاحبهای مخالفت نکردهام و...

14 - چهکار نکردهای در شورا داشتید؟

خوشبختانه فاصله سهماهه خوبی داشتم برای رسیدگی به کارهایم. در همان سه ماه از زمان اعلام نتایج تا زمان تحلیف سر کارم بودم و حتی یک خانم در دقیقه آخر آمدند و من اجازه خواستم کار ایشان را راه بیندازم. حتی سربرگهای شورای شهرستان را آماده کردیم تا مشکلی برای افراد جدید پیش نیاید. کار نکردهای ندارم. حتی در هفته آخر بایگانیها و زونکنها رو آماده کردم و تحویل دادم و امروز اصلاً نگران نیستم که فلان کار را انجام ندادهام و خیالم راحت است. حتی زمانی که دیگران به من میگفتند به زندگیات برس، واقعاً هر کار خوبی که به نظرم رسیده چه در دوره خدمت در آموزشوپرورش و چه در ده سال شورا انجام دادهام.

15 - از کوچه گلستان حرف بزنیم: برای آنها چه کردید؟

چندین بار درباره کوچه گلستان جلسه داشتیم و یک دغدغه کلی است اما انجام آن ملاحظاتی دارد و دغدغههایی. هزینههای اجرایی این طرح زیاد است. از آن دسته کارهایی است که باید یک برنامهریزی کامل داشت و چراغ را روشن کرد و بیرون آمد. در استان هم این قضیه مطرحشده که خیلی قضیه طول و درازی دارد. حتی در میراث فرهنگی هم نظر دارند. بهسازی و بازسازی آنجا خیلی زمان میخواهد و سرمایهگذار. هم در شورای سوم و چهارم رسیدگی و دغدغه این بافت را دارند و مثلاً خدا نکند دو یا سه ریشتر زلزله بیاید و امیدواریم بتوانیم سرمایهگذار پیدا کنیم تا نظر کمیسیون ماده پنج استان هم جلب شده باشد.

16 - شاعر مورد علاقه:

همه شعرا، یک شاهبیتهایی دارند که برایم ارزشمند است. حافظ اول قضیه است و بعد کلیم و صائب.

17 - خواننده یا خوانندههای مورد علاقه؟

شجریان را خیلی میپسندم و عقیلی.

‪- 18‬ از میان فیلمها؟

فیلمهای قدیمی که حقههای سینمایی در آن کم بود و هر چه بود هنر بود. ده فرمان، اسپارتاکوس. فیلمهای تاریخی را دوست دارم. با فیلمهای جدید میانهای ندارم.

19 - هنرپیشهها؟

در ایرانیها خسرو شکیبایی و پرویز پرستویی را خیلی دوست دارم. خصوصاً خانه سبز خسرو شکیبایی را با مهرانه مهین ترابی بازیهای پر از حسی داشتند. خسرو شکیبایی و پرستویی حس خوبی دارند. آنتونی کوئین را هم خیلی دوست دارم.

‪- 20‬ از شهرهای ایران؟

خرمشهر را خیلی دوست دارم. وطن دوم من است. هرسال سوم خرداد به شورای شهر خرمشهر زنگ میزنم و تبریک میگویم.

21 - از میان محلههای سبزوار؟

کوچه سروستان و کوچه افتخار را دوست دارم؛ و دوست دارم اینجاها را بهگونهای حفظ کنیم.

22 - یک بیت که به آن علاقه دارید؟

یار با ماست چه حاجت که زیارت طلبیم دولت صحبت آن مونس جان ما را بس این شعر را ذکر میدانم. نوعی تذکر؛ و این با آن حسبی ا... و نعم الوکیل... فرقی ندارد.

23 - بهترین هدیهای که گرفتهاید؟

یک روز خالهام یک ژاکت دستباف به من داد و گفت این را مادرت بافته و خیلی برایم ارزشمند بود و بهترین هدیهای است که گرفتهام.

24 - با هنر میانهتان چگونه است؟

از دهسالگی دوربین عکاسی داشتهام و دانش عکاسی را بیشتر از هنر عکاسی دارم و از فیلم و عکس بسیار خوشم میآید. به موسیقی هم علاقهمندم. هنوز پیش نیامده اما دوست دارم بتوانم سنتور بنوازم.

25 - وصیتنامه دارید؟

بله دارم.

26 - روی سنگ مزارتان چه بنویسند؟

دوست دارم بسیار ساده بنویسند: تا که هستید مهربانی کنید!

27 - کجای کار مملکت بیشتر میلنگد؟

نبود یک استراتژی ... برای مدیریت کشور. یک استراتژی رفتاری بهگونهای که هر دولت عوض میشود، همهچیز عوض نشودکه به اقتصاد و فرهنگ و ... لطمه نزند. سال 65 یک قطعه مربوط به دوربین عکاسیام خراب شد و من در همین سبزوار چند صد قطعه از آن را ساختم و حتی قرار شد به تولید انبوه برسد و باقی قضایا که توفیقی حاصل نشد و این از کوتاهی بالادستهاست. یکی از دلایلی که کشورهای مختلف ترقی میکنند، حمایت از تولید داخلی است. میگفتند در چین گفتهاند پنجاه سال چیزی وارد مملکت نمیشود، خودتان هر کار میخواهید بکنید! باید مردم را خاطرجمع کرد. باید بدانند چشمانداز کلان برای واردات و صادرات چگونه است. تکلیف مردم روشن نیست. من از شورا انتظار دارم یکچشم انداز برای سبزوار بنویسند. ما در سطح کلان چشمانداز درست و درمانی نداریم. برنامهای رفتار نمیکنیم.

28 - تقدیر و تشکر از کسانی که حقی به گردنتان دارند؟

هنوز از آقای محفوظی احوالپرسی میکنم. مرحوم شهرستانی معلم ادبیات. مرحوم داورزنی و خیلی از معلمهایم که هنوز تأثیر آن را حس میکنم. در تهران استاد روانشناسی داشتیم به نام دکتر عیسی جلالی. کاملاً ما رو عوض کرد. مشاور روانشناسی سریال خانه سبز هم ایشان بودند. از مادرم که هنرمند بودند و الفبا را خیلی کمرنگ روی دفترم مینوشتند و میگفتند پررنگ کن. خط خوبم را مدیون مادرم هستم و پدر مرحومم.

29 - کلام آخر:

هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید زخویش بیگمان چون نقش پا محو است در موج فنا

من حتی یک نفر در شهرداری و شورای شهر یا ... به کار نگرفتم. حتی بانک شهر را که به سبزوار آوردیم گفتند یکی از فرزندانت را بیاور که مشغول شود اما این کار را نکردم. من ترجیح میدهم پنج نفر از من ناراحت باشند اما یک شهر از من ناراضی نباشند.

چندین بار درباره کوچه گلستان جلسه داشتیم و یک دغدغه کلی است اما انجام آن ملاحظاتی دارد و دغدغههایی. هزینههای اجرایی این طرح زیاد است. از آن دسته کارهایی است که باید یک برنامهریزی کامل داشت و چراغ را روشن کرد و بیرون آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.