مطبوعات محلی

Setare Shargh - - صفحه اول - مهدی مقصودی

امسال در حالی برای دومین بار در نمایشگاه بینالمللی مطبوعات شرکت میکنیم که در طی دو سال گذشته موفق به انتشار نود شماره نشریه ستاره شرق شدهایم؛ انتشار یک نشریه محلی معمولاً با مشکلاتی همراه است که شاید بسیاری از آنها در مراکز استانها و پایتخت وجود نداشته باشد. سعی میکنیم به چند مورد از این مشکلات اشاره کنیم. 1 - تصورات غلط مسئولان از رسالت رسانه: معمولاً در شهرستانها بهجز عده معدودی، مسئولان و مدیران شهری تصورشان بر این اساس است که رسانهها باید بلندگوی آقایان و اداره زیرمجموعهشان باشد؛ اگر چنانچه رسانهای هم بخواهد مستقل باشد و توجیهکننده رفتارهای آنان نباشد و احیاناً نگاه انتقادی نیز داشته باشد متهم به سیاه نمایی میگردد و ...

2 - معمولاً در جامعه ما تصور از دولت تصور حداکثری است و در هر جا که خلأیی مشاهده میشود عموم مردم انتظار دارند که دولت نسبت به پر کردن خلأ و رفع مشکلات اقدام نماید، در مورد درستی یا نادرستی این تصور، بحثی نداریم ولی نمیتوانیم از ذکر این نکته چشمپوشی کنیم که: در شهر ما بهطورکلی نهتنها سیستم دولتی باری از روی دوش رسانههای قانونی برنمیدارد بلکه خود نیز با حمایتهای مالی بیجا و غیرقانونی از ضمیمهها و ویژهنامههای غیرقانونی به مشکلات نشریات محلی میافزاید، نمونه بارز این کار انتشار ویژهنامه غیرقانونی روزنامه ایران است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.