به مناسبت بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

Setare Shargh - - صفحه اول - جلال تعصبی

هرساله در چنین ایامی حال با چند روز جابهجایی نمایشگاه بینالمللی مطبوعات برگزار میشود و در همین روزها است که اصحاب رسانه و جراید در تکاپوی حضور و معرفی و کسب عناوین از این نمایشگاه هستند. سال جاری نیز در بیست و سومین سال این رویداد فرهنگی علاوه بر مطبوعات کشوری و استانی همچون...

هرساله در چنین ایامی حال با چند روز جابهجایی نمایشگاه بینالمللی مطبوعات برگزار میشود و در همین روزها است که اصحاب رسانه و جراید در تکاپوی حضور و معرفی و کسب عناوین از این نمایشگاه هستند. سال جاری نیز در بیست و سومین سال این رویداد فرهنگی علاوه بر مطبوعات کشوری و استانی همچون چند دوره گذشته شاهد حضور مطبوعات محلی هستیم که آمارهای اعلامی گویای رشد حضور 10 درصدی مطبوعات در این نمایشگاه است. آنچه میتواند این دوره را از دورههای قبل خود متمایز نماید توجه به مطبوعات استانی و محلی است؛ چراکه دوران رشد و بعضاً بلوغ خود را میگذرانند و چنانچه مورد کمتوجهی و یا بیمهری واقع شوند انگیزه پویایی از آنها سلب و حفظ رویکرد و استقلال و ابتکار عمل و شاید هم ادامه کار آنها جدا به مخاطره افتد و به افول گرایند. حال حمایت از این نشریات چگونه میتواند اتفاق بیفتد؟ نگارنده را اعتقاد بر این است که هم از درون یعنی مدیران جراید محلی همزمان با رشد کمی چه از جهت شمار و تعدد صفحات و تکثر مطالب میبایست به ارتقاء کیفی نشریه خود با حفظ خطمشی کلی و نگاه حرفهای و اجتناب از تجاری نگری به جلب اعتماد مخاطبان خود همت گمارند و هم از بیرون در کنار حمایتهای دولتی و همکاریهای ادارات و نهادهای بومی، مخاطبان نیز با استقبال و حمایت از مطبوعات محلی میتوانند کمک شایانی به بقاء و استمرار انتشار آنها نمایند. چراکه حضور و انتشار مطبوعات محلی و منطقهای خصوصاً اینک با استیلای فضای مجازی بر افکار عمومی با همه ویژگیهای مبرهنش، بیش از هر زمان دیگر میتواند به حصول اخبار و اطلاعات موثق و قابل اعتناء و استناد برای مخاطبان بیانجامد. امید که حاصل برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات تشویق جراید استانی و ترغیب مطبوعات محلی به رشد همهجانبه و حضور جدیتر در نمایشگاههای آتی گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.