رسانههای محلی و توسعه فرهنگمید

Setare Shargh - - News - حمو درقدمی

فرهنگ مجموعهای از باورها، ارزشها، آدابورسوم و رفتارهاست و بکار بردن واژه توسعه فرهنگی در واقع همان ارتقاء و بالندگی زندگی افراد در حوزه فرهنگ است که بدون شک توسعه همهجانبه و پایدار بدون لحاظ کردن توسعه فرهنگی عقیم میماند. توسعه فرهنگی را نمیتوان بهصورت سطحی و کوتاهمدت در جامعه اجرا کرد و تنها با سرمایهگذاری در برههای به اهداف موردنظر دست یافت در واقع توسعه فرهنگی در پی تغییر نگاهها و طرز فکر مردم به وجود میآید درعینحال باید با حفظ ارزشها و هویت فرهنگی از تجارب دیگر ملل توسعهیافته بهرهمند شد تا درنهایت با خودباوری و حفظ فرهنگ بومی به رشد و ترقی دست یافت. جامعه ما نیز با دارا بودن فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و اسلامی و زمینه لازم را برای حرکت به سمتوسوی توسعه پایدار فرهنگی برخوردار است. اما فرهنگ بهعنوان یک میراث بشری برای تداوم و حیات نیاز به انتقال از نسلی به نسل دیگر دارد فرهنگ ذاتاً پویا و پدیدهای انتقالپذیر است اما برای کارآمدی و پایداری آن باید در عصر جدید اقداماتی به سرانجام رساند. رسانهها بهعنوان ابزار اطلاعرسانی جایگاه ویژهای در این حوزه دارند افزایش آگاهی مردم در واقع منجر به پیشبرد اهداف فرهنگی در یک جامعه میشود حتی از رسانهها بهعنوان یکی از ابزارهای فرهنگساز نام برده میشود چرا که آنها این توانایی را دارند که با توجه به شناختی که از توانمندیهای جامعه به دست میدهند بسترساز توسعه در ابعاد مختلف شوند. در این میان به نقش رسانههای محلی در مبحث توسعه کمتر توجه شده است ظرفیتی پنهان که با اتخاذ برنامهها و سیاستهای مؤثر در عرصه اجتماعی و فرهنگی و بهرهمندی از استعدادهای بومی میتواند در مقوله رشد فرهنگی جامعه تأثیرگذار باشد. رسانههای محلی با توجه به بهرهمندی از تنوع فرهنگی و مخاطبان خاص خود توانایی اثرگذاری بالایی در رشد و توسعه جامعه محلی دارند رسانههایی که محدوده و گستره آن وسیع شده و شامل هر وسیله انتقال پیام به مخاطب است از وبلاگ و سایتها و کانالهای مختلف تا روزنامه و نشریه و حتی کتاب که بسته به فضای فرهنگی و اجتماعی هر منطقه متغیر است. رسانههای محلی به خاطر شناخت عمیقی که از منطقه و جغرافیای آن دارند بهتر از رسانههای ملی میتوانند مشکلات را رصد و برای حل آن راهکار ارائه کنند و از مسئولان بازخواست کنند. همگرایی مردم با نوع مطالب و اخبار درجشده در رسانههای محلی میتواند در حل مشکلات موجود در جامعه بهخصوص در حوزه فرهنگ که مورد بیتوجهی رسانههای ملی است تأثیرگذار باشد بنیهای که متولیان این رسانهها بر اساس آن میتوانند کارهای بزرگی انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.