رسانههای محلی و توسعه فرهنگی

Setare Shargh - - صفحه اول -

فرهنگ مجموعهای از باورها، ارزشها، آدابورسوم و رفتارهاست و بکار بردن واژه توسعه فرهنگی در واقع همان ارتقاء و بالندگی زندگی افراد در حوزه فرهنگ است که بدون شک توسعه همهجانبه و پایدار بدون لحاظ کردن توسعه فرهنگی عقیم میماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.