روزنامهنگاری یکقدم به پیش، دو قدم به عقب؟!

Setare Shargh - - صفحه اول -

تقویم را که ورق میزنم بویی مثل یاس از بین صفحات و روزهای سال ۷۴ برمیخیزد و من را تا انتهای صندوقچه خاطراتم پرتاب میکند. حسی خوب و آشنا تمامی بدنت را در برمیگردد و اشک شوق بر...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.