تخصیص 2،3 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری

Setare Shargh - - احوالشهر -

سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: در سال جاری از محل اعتبارات ماده 180 مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون ریال برای افزایش فضای کتابخانه حاج ملهادی سبزوار تخصیصیافت. معصومه فلحی اظهار کرد: طرح توسعه و افزایش فضای 100 متری این کتابخانه از سال 89 به علت نبود اعتبار معطل مانده است. وی با اشاره به فرسودگی ساختمان کتابخانههای شهرستان سبزوار افزود: در 25 سال گذشته اعتبار دولتی برای توسعه و احداث کتابخانه به سبزوار تخصیص نیافته و از محل بودجه دولتی حتی نیم متر به سرانه کتابخانههای شهرستان سبزوار افزوده نشده است. فلحی تأکید کرد: هماکنون محلت شرق عیدگاه، نیروگاه، کلته سیفر، صالحآباد و محلههای اسلمآباد و جعفرآباد در سکونتگاههای غیررسمی سبزوار و منطقه توحیدشهر محروم از کتابخانه عمومی است و احداث کتابخانه از مطالبات جدی شهروندان در این مناطق است. سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: بر اساس مصوبه فرهنگی دوره قبل شورای اسلمی، در پارکهای حاشیه شهر زمین رایگان به خیرین واگذار میشود تا نسبت به احداث کتابخانه به نام خود اقدام کنند. سرپرست اداره کتابخانههای عمومی سبزوار گفت: میزان کنونی استاندارد فضای کتابخانهای این شهرستان پنج هزار و 100 متر است که تا چهار سال آینده باید این میزان به بیش از هفت هزار مترمربعبرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.