افزایش 50 هزار تنی تولید چغندرقند در جوین

Setare Shargh - - احوالشهر -

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی جوین گفت: سال جاری 240 هزار تن محصول چغندرقند از مزارع این شهرستان برداشت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 50 هزار تن افزایش دارد. علی حصاری اظهار کرد: کاهش قیمت پیاز در اواخر سال گذشته و خسارت به کشاورزان سبب افزایش 100 هکتاری کشت چغندرقند و حدود 50 هزار تنی این محصول شد. وی گفت: سال جاری چهار هزار هکتار کشتزار این شهرستان زیر کشت چغندرقند بود که میانگین برداشت محصول از هر هکتار 60 تن بوده که نسبت به سال گذشته 2 تن در هکتار افزایش یافته است. وی یکی از مشکلت چغندرکاران جوین را صفهای طولانی کامیونها در تحویل این محصول به کارخانه قند شهرستان دانست و افزود: در چنین شرایطی این کارخانه باید پذیرش چغندر سایر استانها و شهرستانهای دیگر را کاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.